Şifa İçin Dualar ve Neler Yapılmalıdır

Hastalık için birçoğumuz şifa duası okumuşluğu vardır. Kişinin yakalandığı maddî veya manevî bir hastalıktan kurtulması, iyi olmasına bir vesiledir. Öncelikle bir kere şuna kesinle inanmak lazımdır. Kur’an’ın her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir.

Ayrıca Her hastalığın bir tedavisi vardır. İnsanlar, doğrudan veya dolaylı yollarla sebep oldukları hastalıkların tedavisini araştırmakla sorumludur. Bu sebeple insan ilk olarak tedavi olacak sonra dua edecek bir nevi elinden geleni yaptıktan sonra dua etmesi lazımdır. Yada Hemde dua edecek hemde maddi ve manevi tedavisini yapacaktır.

Hz.Peygamber: “Allah hastalığı ve ilacı yaratmıştır. Ey insanlar; tedavi olunuz (şifa bulunuz)” (İbn Mace, Tıb,1), “İhtiyarlık hariç, Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır” (a.y) buyurmak suretiyle buna işaret etmiştir.

İlaçlar, gıdalar, vitaminler… hastalıkların tedavisinde Allah’ın yarattığı birer vesiledir. Gerçek şifa verenin Allah olduğu unutulmamalı, Duanın, dua ile kazanılacak moral ve hastalığa direnme gücünün tedavide payının büyük olduğu tıp otoritelerince de kabul edilmektedir.

Hasta, sabah ve yatsı namazlarmdan sonra, abdestli olarak üç istiğfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar:

“Elhamdülillâhi Rabbil’ âlemin vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okuduğum Fâtiha-i şe-rîfeleri hediye eyledim. Kabûl eyle. Hâsıl olan sevâbları, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmm ve Âlinin ve Eshâbmm ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlanna hediye eyledim vâsıl eyle. Bilhassa îmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin ve Abdülkâdir-i Geylânî’nin ve îmâm-i Muhammed Gazâlî’nin ve Ebû Bekr-i Siddîk’in ve Selmân-i Fârisî’nin ve Kâsım ve Ca’fer-i Sâdık ve Bâ-ye-zid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farme-dî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlik Goncdevânî ve Â-rif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Derviş Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve imâm-i Rabbânî Ahmed Fâ-rû-kî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve Abdüllah-i Deh-levî ve Hâlid-i Bağdâdî ve Seyyid Abdullah Şemdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Sıbgatullahi Hîzânî ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlanna hediye eyledim, vâsıl eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtırları ve hürmetleri için benim derdime deva ve şifa ih-sân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sıhhat ve âfi-yet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rızâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velham-dülillâhi Rabbil âlemîn.”

Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allahümme lâ tüşmit e’dâî bidâî vec’alilkur’ânel azîme şifâî ve devâî feenel alîlu ve entel mudâvî, ente sikatî ve racâî vec’al hüsne zannî bike şifâî, allâhümmehfaz alâ aklî ve dînî ve bike yâ rabbi sebbit lî yakînî verzüknî rizkan halâlen kefânî veb’ad annî şerra men yu’zînî velâ tühavvicnî bitabîbin yüdâvînî, allahümmestür lî alâ vechil ardı, allahüm-merhamnî fi batnil ardı, allahümmagfîr lî yevmel erdi, Bismillâhirrahmânir rahîmi tarıkî verrahmânü rafîkî verrahîmü yahrisunî min külli şey’in yelmisünî ve min şerrin neffâsâti fil u’kadi vemin şerri hâsidin izâ hased, kul hüvellâhü ehad.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin