Mürselat Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kuranı kerimin önemli ve değerli surelerinden olan Murselat süresinin fazileti ve sırları nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biridir. Öncelikle şunu bilmelidir insan. Kur’ân’ı surelerini okumakla insan, Yaratıcısına muhatap olma gibi elde edilecek makamların en üstününü yakalamış olur. Kur’ân’la Rabbini dinler ve Rabbiyle konuşur. Bu gayeye ulaşabilmemiz için, Kur’an-ı Kerimi okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekir.

Kur’ân-ı kerîmin yetmiş dördüncü sûresi. iniş sırasına göre dördüncü sûredir. Müzzemmil sûresinden sonra, Fâtiha sûresinden önce inmiştir. Müddessir sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Müddessir kelimesinden dolayı sûreye, Sûret-ül-Müddessir denilmiştir.Müddessir; örtüsüne bürünen, demektir. Sûrede, Peygamber efendimize; inkâr yolunda olanları uyarması, Allahü teâlâyı tekbir etmesi, yüceltmesi, sabırlı olması vs. emredilip, inkârcıların uğrayacakları cezâlar bildirilmiş, iyilerle kötülerin mukâyesesi yapılmıştır.

MÜDDESİR SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Hasan, İkrime, Atâ’ ve Câbir’e göre, sûrenin tamamı Mekke’de inmiş*tir Ancak İbn Abbâs, Katâde ve Mukatil’den “Onlara: Rükû edin denildiği zaman rükûa varmazlar” (âyet: 48) âyetinin medenî olduğu da rivayet edilmiştir[1]

Bu Sûre-i Celîle Hümeze Sûresinden sonra nazil olmuştur[2]

İbn Mes’ud (ra) diyor ki: “Ve’l-Murselât Sûresi cin gecesinde indi ki biz o gece Resûlüllah (as) ile beraber bulunuyorduk” [3]

Humeydî Abdullah ibn Mes’ûd’dan rivayet ediyor O şöyle anlatıyor: Allah’ın Rasûlü (sa) ile bir mağarada idik Ve’I-Murselâti urfen nazil ol*du Ve ben, Rasûlullah’ın ağzından onu aldım (ezberledim) Hz Peygamber daha onu okumayı yeni bitirmişti Tam olarak hatırlamıyorum “Ondan sonra hangi söze inanacaklar!?” ile mi, yoksa “Onlara rükû edin denildiğinde rükû etmezler” ile mi bitirmişti ki birden bir delikten bir yılan çıkıverdi Hz Peygamber:
“Onu öldürün” buyurdu ve fakat yılan elimizden kaçtı (kurtuldu) ve başka bir deliğe girdi Hz Peygamber (sa):
“Siz onun şerrinden korundunuz (kurtuldunuz), o da sizin şerrinizden korundu (kurtuldu)” Buyurdular[4]

Kurtubî hadisin Müslim tarafından İbn Mes’ûd’dan rivayetle tahric edilmiş olduğunu kaydediyor[5]

İbn Kesîr’deki rivayette bu mağaranın Mina’da bir mağara olduğu ayrıntısına yer verilir[6]

Kurtubî’deki İbn Mes’ûd rivayetinde Sûrenin nüzulünün Cinn gecesi olduğu ayrıntısına da yer verilmiştir[7]

48 Onlara: “Rükû edin ” denildiği zaman rükûa varmazlar

İbnu’l-Münzir’in Mücâhid’den rivayetine göre Sakîfliler hakkında nazil olmuştur[8]
Mukatil dedi ki: Hz Peygamber (sa) onlardan müslüman ol*malarını isteyip namazı emredince:
“Biz eğilmeyiz (rükû etmeyiz) çünkü eğil*mek bizim için bir sövgü sebebidir” demişler Hz Peygamber (sa) de:
“Kendisinde rükû olmıyan dinde hayır yoktur” buyurmuşlar ve işte bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş[9] Buna göre bu âyet-i kerime medenîdir[10]

MÜDDESİR SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI
Kim Müddessir sûresini okursa, Allahü teâlâ, Muhammed’i (aleyhisselâm) tasdîk (inanan) ve tekzîb edenlerin (inanmayanların) adedinin on katı sevâb verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Mürselat suresini (vird olarak) okursa, onun için ‘filan kişi müşriklerden değildir‘ diye yazılır.”(Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/354; Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/83)

Atılan iftiralardan kolayca uzaklaşır,

Mürselat Suresi Kişiyi Şirk Koşmaktan Uzak tutar,


[1] İbnu’l-Cevzî, age VIII,443 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930

[2] Kurtubî, age XIX,100 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930

[3] Tefsir-i Kurtubl: 19/153;

[4] Ebu Bekr Abdullah ibn ez-Zubeyr el-Huraeydî, el-Musned, 1,59-60, hadis no: 106; Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, el-Mürselât, 77/1,2,4; Sayd, 7; Bed’u’1-Halk, 16

[5] Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubî, age 1,215; Müslim, Selâm, 137; Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 1,377, 462

[6] İbn Kesîr, age VIII,320 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930

[7] Kurtubî, age XIX,100 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930

[8] Suyûtî, Lübâbu’n-Nukûl, 11,191 İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/702 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/316

[9] İbnu’l-Cevzî, age VIIII,452 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/316

[10] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/930

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin