12.4 C
İstanbul
5 C
Ankara
2 C
Konya
27 Kasım Cuma 2020

Hadis-i Şerif

- Advertisement -

Kendinden Başkaları İçin Sıhhat Ve Selamet İste ki Sen Dahi Ondan Nasibedar Kılınasın Hadisin Anlamı

“Kendinden başkaları için sıhhat ve selâmet iste ki, sen dahî ondan nasîbedâr kılınasın.” İZAHI Afiyet yâni din ve dünyâda selâmet, en büyük ni'mettir. Her aklı ve...

Peygamberimizin Tedbir ile ilgili Hadisi ve Anlamı

Yatıp uyuyacağınız zaman kandillerini söndürünüz. Kapıları kapayınız. Kırbaların ağzını bağlayınız. Yenecek, içilecek maddelerin üstünü, koyacağınız bir ağaç parçasiyle de olsa, örtünüz.” İZÂHI Hazret-i Resûl-i Ekrem cana,...

Acı Doyurunuz Hastayı Ziyaret Ediniz Esiri Hürriyetine Kavuşturunuz Hadisin Anlamı

Hazret-i Nebiyy-i Ekrem, bu hadîste ümmetine insânî ve içtimâi üç mühim mes’ele hakkında emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır:ACI DOYURMAK: Bundan maksat, muhtaçlara yardımdır. Cenâb-ı Hak,...

Peygamberimizin Cennet ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Bana altı şey hakkında özünüzden te’mînat verin, ben de size Cennet’i te’mîne (delâlet) edeyim: Söylediğiniz zaman doğru söyleyin, va'ad ettiğiniz vakit (vaadinizi) yerine getiriniz,...

Peygamberimizin Zalim Devlet Reisi ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Zâlim devlet reisi, kıyamet (hesap) gününde, nâsın an şiddetli azap görenlerin dendir.IZÂHI Müslümanlar üzerinde, vilâyeti olan imam (devlet reisi), müs-lümanların can ve mallarım muhafazaya me'murdur....

Peygamberimizin İlim ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Kıyamet gününde, nâsın nefsinde en şiddetli nedamet duyanı, dünyâda mümkün olduğu halde ilim tahsil etmeyen kimse ile, ilim öğrettiği kimse ilmi ile amel edip...

Ölüm Gelip Çatmadan Ölüme Hazırlan Hadisin Anlamı

İnsanın hayatta birçok işleri ve ihtiyaçları vardır. Ölüm her nefs için bir emr-i muhakkak olup bu âkıbetin ne zaman vuku bulacağı belli olmadığına göre,...

Peygamberimizin Menfaat ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Dünyâya (dünyâ menfaatlarına) tapmaktan çekin ki, Allâh seni sevsin (senden râzı olsun); nâsm ellerinde olanlardan çekin ki, nâs seni sevsin.” İZÂHI İnsanın Allah’a ve hem cinsine...

Peygamberimizin Dil ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Dilinizi müslümanlar aleyhinde konuşmaktan men‘ ediniz, ve müslümanlardan biri vefat ettikte, iyiliklerini söyleyiniz' ÎZÂHI Bu hadîs-i şerif, Kur’ân-ı Kerîm’in nehyettiği sözlerin icmâlidir. imdi hiçbir kimse zem...

Peygamberimizin Sevabı Devam Eden Kişiler ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Dört kimsenin, öldükten sonra amellerinin ecir ve sevâbı işler. Bunlar: Allah yolunda murâbıt (İslâm hudut ve kalelerini bekleyenler) olarak ölen mücâhit. Öğrettiği ilim ile...

Peygamberimizin Bela ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Kurtulması güç bir belâya dûçar olduğun zaman, ‘Bismillâhi’r-Rahmânrr-Rahîm ve lâ havle ve la kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi'l-Azîm” de. Bu kelime-i tayyibeler ile Allâhu Teâlâ dilediği...

Peygamberimizin Özür ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Bir kimse, müslim kardeşine, yerine getirmek niyyetiyle bir vaidde bulunur da sonra bir özür yüzünden yerine getiremezse, üzerine günah yoktur (günah işlemiş olmaz) İZÂHI İnsan bir...

Peygamberimizin Fatiha ve Kulhuvallah ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Uyumak için yatağa yattığmda, Fatiha ve Kulhüvallah sûrelerini okursan, ölüm müstesnâ (ezâ ve elem veren) her şeyden emîn olursun.” İZAHI Sûre-i Fâtiha ve Sûre-i îhlâs’ın yâni...

Peygamberimizin Selam ile ilgili Hadisi ve Anlamı

" Toplu birkaç kimse, toplu birkaç kimseye rastgelir de onlardan biri oturanlara selâm verir ve selâm verilenlerden yalnız biri bu selâmı alırsa, her iki...

Sizden Birinizin Saçı Varsa Tarayıp Temiz Tutsun Hadisin Anlamı

Sizden birinizin, saçı varsa tarayıp, temiz tutsun.” İZÂHI “En-nezâfetti minel-îmân” hadîs-i şerifinin delâleti veçhile temizlik îmandandır. Farz ve vâcib olarak abdest ve icâbında gusül, sünnet ve...

Peygamberimizin İki Kişi Gizli Konuşurken ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLİ “İki kişi gizli konuşurken, sen aralarına girme (kulak verip işitmeğe kalkma).” İZAHI Bu hadîs-i şerif Bir mevzûuna ve muaşeret âdâbmdan birine teallûk etmektedir. El-mecâlisü bi’l-emâneti” hadîs-i...

Peygamberimizin Vacib ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Kul (insan) uhdesine düşen ve vâcib olan amelde kusûr ederse, Allâhu Teâlâ onu hüzün ve kedere müptelâ kılar.” İZÂHI Her şahıs, üzerine vâcib olan ameli, hüsn-ü...

Peygamberimizin Kıyamet ile ilgili Hadisi ve Anlamı

“Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa hemen o fidanı diksin.” İZAHI Ağaç dikmenin ve mevcutları muhâfaza...

Peygamberimizin Suç ile ilgili Hadisi ve Anlamı

ME ÂLÎ “Yeryüzünde bir ma'sıyet (suç) işlenir de bir kimse o ma'sıyet işlenirken hazır olup da bunu kötü görürse, o kimse orada bulunmamış kimse gibi...

Peygamberimizin İmam ve Namaz ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Sizden biriniz bir cemâate imam olup namaz kılarsa namazı uzatmasın; çünkü onların içlerinde zayıf vardır, hasta vardır, ihtiyar vardır, acele işi olan vardır. Yalnızca...

Peygamberimizin Huy ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLI “Bir dağın yerinden kaydığını işitirseniz tasdik ediniz, (fakat) bir adamın yaradılış ve tabiatının değiştiğini işitirseniz tasdik etmeyiniz. Çünkü o, yaratıldığı huy üzerine kalır.” İZÂHI Bu hadîs-i...

Peygamberimizin Rüya ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Sizden biriniz, güzel rü’yâ görürse, onu hayra yorsun (kendini sevenlere veya hüsn-i hâl sâhiplerine) söylesin. Fenâ rü’yâ görürse onu hiç yormasın, hem başkasına da...

Peygamberimizin Müslüman Kardeşinin Evi ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALi “Sizden biriniz müslüman kardeşinin evine veya odasına girerse, oradan çıkıncaya kadar ev ve oda sâhibi, onun üzerine emirdir (hâkimdir).” iZAHI Bu hadıs-i şerif, misâfirlik ve ziyâret...

Peygamberimizin Hayır ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliğini iki gözünün önüne getirir. İZÂHI Münâsebet...

Malının Zekatını Ödediğin Vakit Üzerindeki Borcu İfa Etmiş Olursun Hadisin Anlamı

Kur’ân-ı Kerîm’de, müteaddit âyetlerle zekât emrolımmuştur. Zekât, İslâm’ın şartlarından dır ki, dînî bir borçtur. Bu borç ödenince hem Allâh’ın emri yerine getirilmiş, hem de...

Peygamberimizin Kardeş ve Dost ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Bir kişi diğer bir kişiyi kardeş ve (dost) edinirse, onun ismini, babasının ismini ve nereli ve hangi kabileden olduğunu sorsun. Çünkü bu, muhabbet (ve...

Peygamberimizin Sevgi ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEALİ “Sizden biri, bir kimseyi seviyorsa (sevgisini) ona haber versin. Çünkü, (çok defa) o da (nefsinde) o duygunun benzerini duyar.” İZÂHI Bu hadîs-i şerif, keyfiyyât-ı nefsiyyeden bir...

Peygamberimizin Komşuluk ile ilgili Hadisi ve Anlamı

MEÂLÎ “Seni komşuların hayır ve salâh ile medhettikleri vakit, sen hayır ehlinden, fenâlıkla yâd ederlerse sen fenâ ve şer ashâbındansın.” IZÂHI Bu hadîs-i şerifin sebeb-i vürûdunu muhaddisler...

Size Ziyaretçi Gelirse ona İkram Ediniz Hadisin Anlamı

Islâmiyyetin tavsiye ve tâlimleri, insanlar arasındaki kardeşlik ve münâsebeti takviye ve birbirleri arasmda sevgi te‘minine ma'tufdur. Bu hadîs-i şerîfdeki tavsiye de o cümledendir. Ziyârete...

Size Bir Kavmin Kerimi Gelirse Ona İkram Ediniz Hadisin Anlamı

Bir kavmin yâni bir ümmetin veya cemâatin kerîmi, o ümmet veya cemâatin reîsi veya onlar arasmda şeref ve i'tibar sâhibi olan kimsedir. îster bu...
- Advertisement -

Farklı Konular

Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur ile İlgili Cümle ve Kompozisyon

Gözden ırak olan, gönüldende ırak olur; atasözünü anlamı ve cümle içinde kullanmak. Ayrıca Açıklama ve kompozisyon yazmak.Gözden ırak olan, gönüldende ırak olur. Ayrı düşenlerin arasındaki...

Yeşil Artvin Çorum Firması İletişim Telefon Numarası

Otobüs firmaların dan online otobüs bileti almak içim otogara (aştiye) gitmeye gerek yok. Ülkemizdeki Otobüs ile bir yerden başka şehre yapacağınız seyahatlerin bilgilerine, firmalarının...

Rızkı Bollaştıran Dua ve Anlamı

Rızık, Allah Teâlâ'nın bütün canlılara, yiyip içerek gıdalanmaları ve faydalanmaları için lütfettiği nimetlerdir. Rızkı hakiki, insanın yaşaması için gerekli olan her şeydir. Rızık, hayattan...
- Advertisement -

Muid (El Muid) Ne Demek

MU'ÎD (El-Muîd): Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Mahlûkâtı (yaratılmışları) dünyâdaki hayatlarından sonra öldürüp, ölümden sonra onları tekrar dirilten, hayât veren.Muîd, iade eden demektir....

Rüyada İskambil Görmek Nedir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada iskambil oynamak, hileli işler yapıp zarar uğramaya; kazanırsanız, sevgiliye kavuşmaya; kaybederseniz, sevgilinin yüz çevirmesine veya bir hafta zarfında beklenmedik...

240 Saniye Kaç Dakikadır

240 Saniye Kaç Dakika eder? veya (ikiyüz Kırk) 240 dakika kaç saattir? Evet elimizde bulunan sayıyı bulmak için bazı işlemler yapmak lazımdır. Çünkü bir birimden...

Hiç Aksatma Namazı Sözleri

hiç aksatma namazı ilahi sözü Dense de sana delî, Aksatma kıl namazı! Eğer değîlsen ölü, Aksatma kıl namazı!Yap dînîn gereğînî! Temîzle yüreğînî! Dîk dînîn dîreğînî! Aksatma kıl namazı!Önemlî değîl yaşın, Secdeye varsın...

C Harfi ile Başlayan Hayvanlar Aleminin İsimleri

C ile başlayan hayvanlar'a verilen adlar hangileridir? Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar üst âlemindeki hayvanlar âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. Dünya’da yaşayan neredeyse milyonlarca hayvan...

Rüyada Ağırlık Çökmesi Görmek Ne Demek

İşte sizi rahatlatacak dini rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz.Rüya’da Ağırlık Çökmesi görmek ne anlama gelir. (Rüyada Ağırlık Çökmesi görmek) İşte Rüyada...