16.1 C
İstanbul
15 C
Ankara
17 C
Konya
19 Ekim Pazartesi 2020

Biyografi

- Advertisement -

Hz Aişe R.a Kimdir Hayatı

Peygamber efendimizin mübarek zevcelerinden. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’ın kerîmesidir. Annesi, Ümmü Rûmân’dır. İsmi Aişe, lakabı Sıddîka, ünvanı Ümm-ül-mü’minîn, künyesi Ümmü Abdullah’dır. Baba tarafından Teym,...

Hz Şemun Peygamber Hayatı Kısaca

İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerden. İsminin Şemsûn olduğu da bildirilmiştir. İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında yaşamış olan Hz. Şem’un Nebi A.S., İncil ehlindendi. İsa aleyhisselama indirilen,...

Ahnbp Bin Kays Hayatı

Tabiînin büyüklerinden olup, hilmi (yumuşaklığı) darb-ı mesel haline gelmiş, güvenilir bir hadîs âlimi. İsmi Dahhak olup, Sahra da denmiştir. Künyesi; Ebû Bahr, lakabı Ahneftir....

Ahmet Yesevi Kimdir Hayatı

Türkistan’da yetişen ve Orta Asya Türkleri arasında İslâmiyet’i yayan büyük velî. İsmi, Ahmed bin İbrahim bin İlyâs Yesevî olup, Pîr-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hazret-i...

Hz Şaya Kimdir Hayatı Kısaca

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yayıp, Tevrât-ı şerîfin hükümlerini bildirdi.Mûsâ aleyhisselâmdan sonra hak yoldan ayrılıp, bozuk yollara sapan İsrâiloğulları kendilerine gönderilen peygamberlere ya...

Ahmed Şah Dürrani Kimdir Hayatı

Afganistan Devleti’nin kurucusu. Birinci Şah Abbâs zamanında Herat civarında yerleşen Abdâlî kabilesinin reisi Sadozay ailesinden Muhammed Zaman Hân’ın oğludur. 1722 (H. 1135) senesinde Abdâlîlerin,...

Delhi Türk Sultanlığı Hakkında Bilgi

Hindistan’daki müslüman Gurlu Devleti’nin komutanlarından Kutbeddîn Aybeg tarafından Delhi’de kurulan Türk devleti. Bu devlete; Mu’izzîler, Halacîler, Tuğluklar ve Seyyidler olmak üzere dört Türk sülâlesi...

Ahmed Rıfai Kimdir Hayatı

Evliyanın büyüklerinden. Rıfâiyye yolunun reîsidir. İmâm-ı Mûsâ Kâzım’ın evlâdından olup seyyiddir. Bu îtibârla Peygamber efendimizin soyundandır. Benî-Rıfâe kabilesinden olması sebebiyle Rıfâî denildi. Anne tarafından...

Sultan Ahmed Mirza Kimdir Hayatı

Umurlular’ın, Semerkand’daki hükümdarlarından. İsmi Ahmed; babası, Tîmûr Hân’ın torunlarından Sultan Ebû Sa’îd bin Muhammed’dir. Annesi, Ordu Buga Tarhan’ın kızı idi. Semerkand’da 1451 senesinde doğdu....

Ahmed el Bedevi Hayatı

Mısır’daki evliyanın büyüklerinden. Hem şerîf hem seyyid idi. Yâni Peygamber efendimizin mübarek torunları Hasen ve Hüseyn’in neslindendir. Babası Ali bin İbrahim, annesi Fâtıma binti...

Ahmed Bin Hülagü Teküder Kimdir

İran’daki İlhanlı (Moğol) devletinin üçüncü hükümdarı. Birinci İlhanlı hükümdarı Hülâgû’nun oğludur. Asıl ismi, Teküder’dir. Müslüman olduktan sonra Ahmed ismini aldı. Doğum târihi kesin olarak...

Ahmed Bin Hanbelin Hayatı

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelf mezhebinin imamı, kurucusu. Künyesi, Ebu Abdullah’tır. 780 (H. 164) senesinde Başdad’da doğdu. 855 (H. 241)...

Ahlatşahlar Devleti Nerede Kurulmuştur

Van Gölü’nün batı sâhilinde bulunan Ahlat’ta, onikinci asrın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti.1100 (H.494) senesinde Sökmen el-Kutbî tarafından kuruldu. 1207 (H.604) senesinde, Ahlat...

Ahilik Nedir Ve Ahilik Teşkilatı Özellikleri Nelerdir

Kardeşlik, esnaf ve san' atkârlar birliği teşkîlâtı. Kökü Arabça ah kelimesi olup, ahî olarak Türkçe’de de kullanılmaktadır. Türkçe olan ve eli açık, cömert, yiğit...

Ahi Evran Kimdir Hayatı

Anadolu’dan Ahîlik adlı esnaf teşkilâtının kurucusu olan büyük âlim.İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyî; künyesi, Ebu’l-Hakâyık ve lakabı, Nâsıruddîn’dir. 1171 (H.567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan...

Ağlebiler Devleti Özet

Tunus’da İbrahim bin Ağleb tarafından kurulan devlet. Zap bölgesi vecivarını idare eden İbrahim bin Ağleb, Halîfe Harun-ur-Reşîd’e müracaat ederek Kuzey Afrika valiliğinin ailesine verilmesi...

Afşin Bey (Bekçioğlu) Kimdir Hayatı

Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda çok az bilgiye rastlanmaktadır. Ailesinden tanınan yalnız kendisidir. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmektedir.Pehlivanlığı ile de...

Afşin Haydar Bin Kavus Kimdir

Türk asıllı Abbasî kumandanı. Asıl adı Haydar olup, babasının adı Kavus idi. Dedesi Orta Asya’da Usrusana bölgesi Türk hânedanından Han Kara’dır. Usrusana’da doğup büyüyen...

Adliye ve İslam Muhakeme Usulü

Dâvâ ve ihtilâflara bakan kuruluş. Dâvâlı ve dâvâcı arasındaki ihtilâfları hâileden, mazlûmun hakkını iâde edip, suçluyu cezâlandıran devlet teşkilâtı. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların hâili için...

Adiyy Bin Müsafir Kimdir Hayatı

Irak’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Adeviyye tarikatının reisidir. İsmi Adiyy bin Mûsâfir bin İsmail bin Mûsâ bin Mervân el-Emevî, künyesi Ebu’l-Fadl’dir. Ba’lbek civarında Beyt-i Kaf...

Adilşahlar Hanedan Dönemi

Hindistan’da Yusuf Âdil tarafından kurulan hanedan. Bu hanedana mensub olan hükümdarların hepsi isimlerine Âdilşah ünvanını ekledikleri için, Âdilşahlar hanedanlığı denildi. Ayrıca Bicapur’da kurulduğu için...

Açe Devleti Nerede Hakkında Bilgi

Hint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra adasının kuzey kısmında kurulan bir İslâm devleti.Onüçüncü asrın başlarında çeşitli vesîlelerle İslâmiyeti yayarak müslüman bir cemiyet hâline getirdiği Açelileri etrâfında...

Abdülvadiler Kimdir Hakkında Kısa Bilgiler

1235-1550 (H. 633-957) seneleri arasında Cezayir’de hüküm süren bir berberîdevleti. Merkezi Tlimsan idi. Abdulvadilere, başlarında bulunan hanedanlara Benî Zeyyan denildiği için Zeyyaniler de denilmektedir.Benî...

Abdülmelik Bin Mervan Dönemi Kısaca

Emevî devletinin beşinci halîfesi. Künyesi Ebu’l-Velîd, lakabı Ebu’l-Muluk’dur. 646 (H. 26) senesinde Medîne’de doğdu. 705 (H. 86) da Dimeşk’da cüzzam hastalığından vefat etti. Soyu;...

Abdülkerim Satuk Buğra Han Kimdir

İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Babası; bugün Doğu Türkistan sınırları dahilinde bulunan Kaşgar şehri civarında hükümran olan Karahanlı Devleti hükümdar ailesinden Bezir Arslan Han; onun da...

Hz Abdülkadir i Geylani Hayatı

Büyük İslâm alimlerinden ve evliyanın en meşhûrlarından. Peygamber efendimizin aziz torunlarından olup sayılamayıcak kadar keramet, menkıbe ve fevkalade halleri günümüze kadar gelmiş gönüllerde yer...

Abdülhalık i Goncdüvani Kimdir Hayatı

Evliyanın önderlerinden, İslâm alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdulcemil, alim bir zat olup, Malatyalı idi. İmam-ı Malik’in (r. aleyh) soyundandır. Hızır aleyhisselam ile görüşür, sohbet ederlerdi....

Abdullahi Dehlevi Hayatı

Hindistan da yetişen tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinin büyüklerinden. Evliyanın önderi Muhammed Baki-billah hazretlerinin talebesi idi. Muhaddis Dehlevî diye meşhûr oldu. 1551 (H. 958)...

Abdurrahman El Sufi Kimdir ve Eserleri Nelerdir

Onuncu asırda yaşamis ünlü müslüman astronomi alimi. İsmi, Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed bin Sehl es-Sufî olup, künyesi Ebu’l-Hasen’dir. 903 (H. 201) senesinde Tahran...

Hz Abdurrahman Bin Avf Hayatı

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Cennet’le müjdelenen on kişiden ve ilk müslüman olan sekiz kişiden biri. İsmi; Abdurrahman bin Avf bin Abd-i Avf bin Haris bin...
- Advertisement -

Farklı Konular

Ben Senin Kardeşin Değil miyim?

BEN SENİN KARDEŞİN DEĞİL MİYİM? Çağ kapayıp çağ açan, zaferden zafere koşan, Fâtih unvanını alan büyük Hâkanın dervişlere karşı gönlünde sevgi tomurcuklan vardı... Onlarla sohbeti,...

Şecaat Ne Demektir

ŞECÂ'AT: Yiğitlik, bahadırlık, cesâret, kahramanlık.Şecâ'atin temeli, Allahü teâlânın takdîrine râzı olmak, O'na tevekkül etmek, O'na güvenmektir. Şecâat sâhibi olan, dertlere, belâlara göğüs gerer, dayanır,...

Hasan Dursun Ne Hikmettir Sözleri

Hasan Dursun ilahilerinden ne hikmettir sözü ve videosu dinle Ne hîkmettîr bu dünyaya Gelen ağlar gîden ağlar Soralım yoksula baya Aslı nedîr neden ağlarÖmrümün defterîn dürdüm Hâk-î paye yüzüm...
- Advertisement -

Mütehayyire ile Müstehaze Hakkında Bilgi

Müstehaze ve mütehayyire ne demektir? Bunları kısaca anlatmak gerekirse belki bir çoğumuz anlamaya biliriz. O yüzden maddeler halinde açıklamaya çalışacağız.Müstehaze ve mütehayyirenin ma'nasım anlamak...

Rüyada Saçıp Dağıtmak Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : SAÇMAK VE DAĞITMAK: Rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıtmak, eğer onları yerden bir kimse kaldırmazsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna...

Vangölü Turizm Kahramanmaraş Firması İletişim Telefon Numarası

Firmanın Adı VANGÖLÜ TURİZMTelefon 0850 650 65 65E-Posta bilgi@vangoluturizm.comOtogar Tel: 0530 433 26 40İnternet sitesi : www.vangoluturizm.com.trAdres : Kahramanmaraş OtogarVangölü Turizm Kahramanmaraş Telefon Numaraları: Vangölü Turizm Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Otogarı :...

Rüyada Apse Görmek Neye İşarettir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada bir yerinizin apse tuttuğunu görmek, eski bir meselenin tekrar gündeme gelmesine yorulur. Vücudunuzda apse görmek, geçimsizliğe de yorumlanır....

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN HASTALIKLAR

Birçok hastalıklar var olduğu gibi daha sonradan çıkan yeni hastalıklar da vardır. Bu nedenle ç ile başlayan hastalıkları sizler için derledik. Günümüzde birçok hastalıklar...

Mehmet Tevfik Temiztürk Bencil Olmayalım Şiiri

Mehmet Tevfik Temiztürk şiirleriyle, kişiliği ve veteriner hayatıyla önemli bir yazar olmakla beraber eserleri ve katkıda bulundukları unutulmaz. Şiirlerimle duygu ve düşüncelerimi işlerken güncel...