Özbekistan Semerkant Şehrin de Yaşamış İslam Alimleri

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

BUHÂRÎ
Hadîs-i şerîf âlimlerinin en büyüklerinden ve velîlerden. İsmi Muhammed bin İsmâil bin İbrâhim bin Mugîre el-Ca’fî künyesi Ebû Abdullah’dır. 810 (H.194) senesi Şevval ayının yirmi yedinci Cumâ günü Buhâra’da doğdu ve Buhârî nisbesiyle Şöhret buldu. Hadîs-i Şerîf ilminde en yüksek dereceye yükseldi. Kur’ân-İ kerîmden sonra İslâm dîninin en kİymetli kitabİ olan Buhârî-yi Şerîf adİyla meŞhur hadîs kitabİnİ yazdİ. 870 (H.256) senesi Ramazan bayramİ gecesi Semerkant’İn bir kasabası olan Hartenk’de vefât etti. Cenâze namazı bayram namazından sonra kılınıp defnedildi.

Babası seçilmiş kimselerden ve hadîs rivâyet ehlinden idi. Evliyânın büyüklerinden Abdullah ibni Mübârek ile sohbet etmiş ilim ve feyz almıştı. Duâsı kabûl olanlardandı. Hattâ birçok defâ; “Yâ Rabbî! Benim duâlarımı isteklerimi kabûl etme, bir kısmını âhirete ayır karşılığını orada göreyim.” derdi. Annesi de duâsı kabûl olanlardan sâlihâ bir hanımdı. Buhârî, küçük iken babası vefât etti. Onu annesi yetiştirdi. Annesi Buhârî ile kardeşini yetiştirme konusunda oldukça titiz davrandı. Babalarından mirâs kalan serveti, onların tahsîli ve terbiyesi için harcadı. Buhârî’nin küçük yaşta bir hastalıktan dolayı gözleri görmez olmuştu. Annesi tedâvî ettirmeye çalıştı ise de, oğlunun körlüğü devâm etti. Çocuğunun görmesi için, uzun zaman duâ etti. Bir gece rüyâsında İbrâhim aleyhisselâmı görüp, duâ istedi. İbrâhim aleyhisselâm ona; “Üzülme, Allahü teâlâ oğlunun gözlerini geri verecek.” diye müjdeledi. Sabah olunca Buhârî’nin gözleri tekrar görmeye başladı.

Buhârî küçük yaşta iken, Buhâra’daki âlimlerden ilim öğrenmeye başladı. Kâbiliyet ve zekâsının üstünlüğü ile dikkati çekiyordu. İlk tahsil yıllarında, hadîs ilmini öğrenmeye ilgi duymaya başladı. Kendisine hadîs ilmini öğrenmeye nasıl başladığı sorulduğunda; “Bu ilmi öğrenmeye kâtipler arasında kâtiplik yaparak başladım. On yaşına kadar böyle devâm ettim.” cevâbını vermiştir. On yaşından îtibâren gönlüne hadîs ezberleme arzusu ilhâm edilince, hadîs âlimlerinin derslerine devâm etmeye başladı. Henüz on beş yaşına girmeden, ezberinde yetmiş bin hadîs-i şerîf vardı. Bu garip hâdiseyi duyanlar, hakîkaten bu kadar hadîs-i şerîfi ezberledin mi?” diye sorduklarında, onlara; “Evet! Hattâ yetmiş binden daha fazladır. Ayrıca bu hadîslerin kim tarafından rivâyet edildiğini, râvîlerin doğum ve ölüm târihlerini de biliyorum.” dedi.

Bu ilimde o kadar yükselmişti ki, hocaları ile karşılıklı ilmî münâzaralarda bulunurlardı. Nitekim hocası Dâhilî, bâzı hadîs rivâyetindeki eksikliklerini onun yardımıyla tamamladı. Zekâsının keskinliği ve hâfızasının kuvveti ile etrâfındakilerin hayret ve takdirini kazandı. On altı yaşına gelince, Abdullah ibni Mübârek ve Veki’ bin Cerrâh’ın yazdıkları hadîs kitaplarını ezberledi. Bu yaşta, büyük din âlimlerinin yazılarını okuyup anlardı.

O zaman bilhassa hadîs ilmini öğrenmek için, meşhûr hadîs âlimlerinin bulunduğu ilim merkezlerine gitmek, ilim öğrenmek için önemli bir şart idi. Bu sebeple İmâm-ı Buhârî de on altı yaşından îtibâren, ilim öğrenmek için seyâhatlere çıktı. Pekçok ilim merkezine yaptığı seyâhatleri kırk yaşına kadar devâm etti.

Kendisi anlatır: “On altı yaşında iken Abdullah ibni Mübârek’in ve Veki’ bin Cerrâh’ın kitaplarını ezberledim. Fıkıh ilminde müctehidlerin, bildirdiklerini öğrendim. Sonra annem ve kardeşim Ahmed’le birlikte hacca gittik. Hac farizasını yaptıktan sonra, annemle kardeşim Buhâra’ya döndü. Ben Mekke’de kalıp, hadîs-i şerîf toplamaya başladım. On sekiz yaşına girdiğimde, Sahâbe ve Tâbiînin fetvâlarını topladım. Bu arada Medîne’ye gittim. Resûlullah efendimizin kabr-i Şerîfi baŞİnda, geceleri ay İŞİ?İnda Târih-ül-Kebîr adlİ eseri yazdİm. Bu kitapta yazdİ?İm ve ismi geçen her zâtİn, bende bir kİssasİ vardİ. Kitabİ uzatmamak için bunlarİ yazmadİm.” İmâm-İ Buhârî Mekke’de bulundu?u sİrada Abdullah bin Zübeyr el-Hamidî’den Şâfiî fİkhİnİ ö?rendi. Ayrİca Târih-i Kebîr’ini yazarken istifâde ettiği Sahâbe ve Tâbiînin rivâyet ve fetvâlarını da bu sırada öğrendi.

Buhârî’nin gittiği ilim merkezleri; Mekke, Medîne, Bağdât, Basra, Kûfe, Mısır, Nişâbûr, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey, Kayseriyye ve diğer yerlerdir. Gittiği yerlerde, zamânın meşhûr hadîs âlimleriyle görüşüp, onlardan hadîs-i şerîf dinledi. İşittiği hadîs-i şerîfleri yazdı ve ezberledi. O kadar kuvvetli zekâsı ve hâfızası vardı ki, hadîs-i şerîfi bir kere işitince veya okuyunca hemen ezberliyordu. Haşid bin İsmâil şöyle anlatır: “Buhârî, işittiklerini küçük yaşına rağmen yazmıyordu, ama ezberliyordu. Basra’da bizimle berâber hadîs âlimlerini dolaşırdı, biz yazardık, fakat o yazmazdı. Biz ona yazmamasının sebebini sorar dururduk. Aradan on altı gün geçmişti ki bize; “Yazdıklarınızı getirip gösterin bakalım.” dedi. Ona yazdıklarımızı getirdik. O da bize, on beş binden fazla hadîs-i şerîfin hepsini ezberden okuyuverdi. Sonra şöyle dedi: “Görüyorsunuz ki boşuna gelip, günlerimi heder etmemişim!” O zaman hadîs ilminde hiç kimsenin onu geçemeyeceğini anladık.”

Süleymân bin Mücâhid şöyle anlatır: “Bir gün Süleymân bin Selâm Bikendî’nin yanına gitmiştim. Yanına varır varmaz: “Biraz önce gelseydin, yetmiş bin hadîs-i şerîf ezberlemiş olan bir çocuk görecektin.” dedi. Bu söz üzerine çok merak edip dışarı çıktım. Bir çocukla karşılaştım. Bahsedilen çocuk budur diye düşünerek; “Yetmiş bin hadîs-i şerîfi ezberleyen sen misin?” dedim. “Evet efendim, daha da fazlasını ve Sahâbeden, Tâbiînden olup da, rivâyet ettiği hadîs-i şerîf ezberlediğim râvilerin, doğum ve vefât târihlerini, yaşadıkları yerleri biliyorum…” dedi.

Kendisi şöyle anlatır: “Hadîs öğrenmek için iki defâ Mısır’a ve Şam’a, dört defâ Basra’ya gittim. Hicaz’da altı sene kaldım. Hadîs âlimleri ile birlikte Bağdât ve Kûfe şehirlerine kaç defâ gittiğimi sayamam.” İmâm-ı Buhârî, bu seyâhatlerinde binden fazla âlimden hadîs ve diğer ilimleri öğrenmiş ve nakletmiştir. Hocalarından bir kısmı şu zâtlardır:

Buhâra’da; Muhammed bin Selâm el-Bikendî, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedî, Muhammed bin Yûsuf el-Bikendî, İbrâhim bin el-Eş’as. Mekke’de; Abdullah bin Zübeyr el-Hamidî el-Mekrî, Ebû Sâbit Muhammed bin Abdullah, Ahmed bin Muhammed el-Ezrâkî. Medîne’de; Abdülazîz el-Üveysî, Mutarrıf bin Abdullah. Vâsıt’ta; Amr bin Muhammed bin Avn. Bağdât’ta; Şüreyc bin en-Nu’mân, Muhammed bin Îsâ et-Tabbaî, Ali bin Mensûr. Basra’da; Ebû Âsım en-Nebil eş-Şeybânî, Bedel bin el-Minber, Muhammed bin Abdullah el-Ensârî, Ömer bin Âsım el-Kilâbî, Abdurrahmân bin Muhammed bin Hammâd, Abdullah bin Gedânî. Kûfe’de; Ebû Nuaym el-Fazl bin Dükayn, Talak bin Ganem, Hasan bin Atiyye, Abdullah bin Mûsâ, Hâlid bin Muhalled, Hallad bin Yahyâ, Ferve bin Ebi’l Magraî. Mısır’da; Saîd bin Ebî Meryem, Abdullah bin Sâlih-il-Kâtip, Saîd bin Tüleyd, Amr bin Rebi’ bin Târık. Şam’da; Ebû Mesher, Ebû Nasr-il-Ferâdisî. Rey’de; İbrâhim bin Mûsâ el-Hâfız. Merv’de; Ali bin el-Hasan bin Şekik, Abdan bin Osman el-Mervezî, Muâz bin Esed, Sadaka bin el-Fazl. Nişâbûr’da; Yahyâ bin Yahyâ, Bişr bin el-Hakem, Muhammed bin Yahyâ ez-Zühlî. Kayseriyye’de; Muhammed bin Yûsuf el-Feryâbî. Hums’ta; Ebü’l-Mugîre, Ahmed bin Hâlidî Vehbî, Ebü’l-Yemân, Yahyâ el-Vehazî, Ali bin Ayas. Askalan’da; Âdem bin Ebî Ayas. Ayrıca Ali bin el-Medînî, Ahmed bin Hanbel, Yahyâ bin Maîn, İsmâil bin İdris el-Medînî İshâk bin Râheveyh, Süleymân bin Harb, Ebû Gassan en-Nehbî, Ubeydullah bin Mûsâ el-Absî, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedî, Abdülkuddüs bin el-Haccâc ve başkaları.

Buhârî hazretleri, hadîs-i şerîflerin râvilerini çok inceler, dînin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlâkında kusur bulunan kimselerin rivâyet ettiği hadîs-i şerîfleri almazdı. Hadîs-i şerîfin metnini ezberlediği gibi, o hadîs-i şerîfi rivâyet eden zâtların künyesini, doğum-ölüm târihlerini, ahlâkını, yaşayışını, kimden rivâyette bulunduğunu, o râviden başka kimlerin hadîs-i şerîf aldığını hep öğrenir, ezberlerdi. Bir kimse hadîs rivâyetinde ve râvilerin senedinde hatâya düşse, hemen İmâm-ı Buhârî hazretlerini bulur, doğrusunu ondan öğrenirdi.

Buhârî’den hadîs-i şerîf işitip, rivâyet edenlerin sayısı doksan binden fazladır. Gittiği yerlerde, etrâfı hadîs-i şerîf almak ve öğrenmek isteyenlerle dolup taşardı. Nişâbûr’a gittiğinde kendisini dört bin kişi karşılamıştı.

Hadîs ilminde çok yüksek bir dereceye yükselen Buhârî, üç yüz binden fazla hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberledi. Bu sebeple kendisine Hadîs imâmı adı verildi ve İmâm-ı Buhârî adıyla meşhur oldu.

İmâm-ı Buhârî’den hadîs-i şerîf rivâyet eden hadîs âlimlerinden bir kısmı şu zâtlardır:

Ebû Îsâ et-Tirmizî, İbn-i Ebî Dâvûd, Muhammed bin Nasru’l Mervezî, Müslim bin Haccâc, Sâlih bin Muhammed, İbrâhim bin İshâk el-Harbî, Ebû Bekir bin Huzeyme, Ebû Zür’a, Ebû Kays Muhammed bin Cum’a bin Saîd, En-Nesâî, Muhammed bin Ahmed ed-Dülâbî, Ebû Hâtim ibni Ebiddünyâ, El-Fazl bin Abbâs er-Râzî, Ebû Kureyş Muhammed bin Cum’a-el-Kühistânî, Muhammed Yûsuf el-Firebrî ve diğerleri.

İmâm-ı Buhârî âlimler arasında; müslümanların imâmı, hadîslerin dayanağı, dînin koruyucusu ve başka lakablarla anıldı.

İbn-i Huzeyme onun hakkında; “Bu gök kubbenin altında Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini İmâm-ı Buhârî’den daha iyi bilen, onu daha fazla ezberlemiş kimseye rastlamadım.”

Yâkûb bin İbrâhim Devrâkî; “İmâm-ı Buhârî, bu ümmetin fakîhidir.” dedi.

Bağdatlılar onun hakkında şiir olarak:

 

“Aralarında kaldığın müddetçe

Müslümanlar hayır içindedir

Kaybedildiğin zaman

Senden sonra artık hayır yoktur.”

 

diye söylediler.

İmâm-ı Buhârî, gerek akranlarının, gerekse hocalarının sonsuz iltifatlarına kavuşmuştur. Ahmed ibni Hanbel, Horasan’ın, onun gibi birisini yetiştirmediğini söyledi. Ali İbnu’l-Medînî de; “İmâm-ı Buhârî, kendisi gibi birisini görmemiştir.” demiştir. Ahmed ibni Hamdün anlatır: “İmâm-ı Müslim, İmâm-ı Buhârî’ye geldi, ilimdeki üstünlüğünü görerek alnından öptü, sonra; “Müsâade et de, ayaklarını da öpeyim, ey üstâdların üstâdı, muhaddislerin efendisi, hadîs tabîbi!” dedi. Bundan sonra İmâm-ı Müslim, bir hadîs hakkında suâl sordu ve cevâbını aldıktan sonra; “Sana, yalnız hased edenler düşman olur. Şehâdet ederim ki, dünyâda senin bir eşin daha yoktur.” dedi.

İmâm-ı Buhârî’nin ibâdetteki huşû ve ihlâsı, çok fazla idi. Bir defâ namaz kılarken arılar kendisini tam on yedi defâ soktuğu halde namazını bozmadı. Çünkü onların soktuğunu duymuyordu.

İmâm-ı Buhârî’ye babasından çok mal, para kalmıştı. Herkese iyilik ederdi. Çok cömerd idi. Mürüvvet, başkalarına iyilik yapan; verâ, haram ve şüphelilerden sakınan ve ihtiyat sâhibi idi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Kendisi çok az yer, günde iki-üç bâdem ile iktifâ ederdi. Dört sene hiç yemek yemeyip, sâdece ekmek ile idâre etti. Bir zaman hastalandı. Doktorlar; “Bu hastalık, sâdece kuru ekmek yemekden meydana gelmiştir.” dediler. Bundan sonra bir bardak su ve ekmek ile idâre etti. Babası; “Malıma, bir dirhem haram ve şüpheli malın karıştığını bilmiyorum.” dediği için, helâl mal olarak bildiği, yalnız babasının malından yerdi.

İmâm-ı Buhârî hazretleri, bayram günleri hâriç bütün yılını oruçla geçirirdi. Şüphelilerden dâimâ kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Sebebi soruldukta; “İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın.” dedi. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar ilim ve ibâdetle meşgûl olurdu. Üç günde bir hatim ederdi. Sonra duâsını yapıp; “Her hatim sonunda yapılan duâ makbûldür.” buyururdu. Ramazân-ı şerîf gecelerinde arkadaşlarına namaz kıldırır, her kıldırdığında Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okurdu.

İmâm-ı Buhârî Bağdât’a geldiğinde, buradaki hadîs âlimlerinden çoğu toplanıp, İmâm-ı Buhârî’yi imtihân etmek istediler. Yüz tâne hadîs-i şerîfin metin (Peygamber efendimizin mübârek sözleri) ve sened (bir hadîs-i şerîfi nakleden zâtların isim silsilesi) kısımlarının yerlerini değiştirdiler. Bu şekilde değiştirdikleri hadîs-i şerîflerden, bir kişiye on hadîs-i şerîf vererek, on kişiyi İmâm-ı Buhârî’ye gönderdiler. Bu kimseler, İmâm-ı Buhârî’nin bulunduğu meclise gelip, herbirisi yanlarında bulunan hadîs-i şerîfleri okuyup; “Bu hadîs-i şerîfi biliyor musunuz?” diye sordular. İmâm-ı Buhârî “Bu söylediğiniz şekilde bir hadîs-i şerîf bilmiyorum.” dedi. On kişi, onar hadîs-i şerîfi okuyup bitirdikleri zaman, İmâm-ı Buhârî birinci kimseye dönüp; “Senin okuduğun birinci hadîs-i şerîfin metni böyle, isnâdı da şöyledir diyerek, onların okudukları sıra ile birden yüze kadar hadîs-i şerîfleri, sened ve metinlerini doğru olarak okudu. Bunun üzerine oradakilerin hepsi, Muhammed Buhârî’nin hâfızasının kuvvetliliğini, hadîs ilmindeki yüksekliğini anlayıp kabûl ettiler.

Ebû Bekir Medînî şöyle anlatır: “Bir gün Nişâbûr’da İshâk bin Râheveyh’in yanında idik. İmâm-ı Buhârî de vardı. İshak bin Râheveyh bir hadîs-i şerîf okudu. Bu hadîs-i şerîfi Atâ Keyhârânî yazıp, rivâyet etmişti. İshâk bin Râheveyh, İmâm-ı Buhârî’ye dönüp; “Keyhâran neresidir?” dedi. İmâm-ı Buhârî de; “Yemen’de bir köydür. Hazret-i Muâviye bin Ebî Süfyân, Eshâb-ı kirâmdan birini oraya göndermişti. Atâ Keyhârân ondan iki hadîs-i şerîf işitmişti.” dedi. Bunun üzerine İshak bin Râheveyh; “Ey Ebû Abdullah (Buhârî), sanki sen aralarında yaşamış gibi bildin.” dedi.

Yûsuf bin Mûsâ şöyle anlatır: “Basra Câmiinde idim. Birisi, ey ilim ehli, Muhammed bin İsmâil Buhârî Basra’yı teşrif etmiştir. İlminden istifâde etmek isteyenler gelsin, diye bağırdı. Gidip baktık ki, genç bir zât direk arkasında namaz kılıyordu. Namazını bitirdikten sonra, büyük bir kalabalık etrâfını sardı. Oturup, kendilerine hadîs-i şerîf yazdırmasını istediler. O da bu isteklerini kabûl edip, onlara söyleyip, yazdırdı. Sonra, onun geldiğini bağırarak ilân eden kimse tekrar bağırıp, yarın da falan yerde hadîs-i şerîf imlâ ettirip, yazdıracak dedi. Ertesi gün fıkıh âlimleri, hadîs âlimleri ve diğer âlimler, İmâm-ı Buhârî’nin yanına geldiler. Etrâfında toplananlar bin kişi kadardı. Ondan hadîs-i şerîf yazmak için bekliyorlardı. İmâm-ı Buhârî yazdırmaya başlamadan önce bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında; “Ey Basra ehli!Ben genç birisiyim. Benden hadîs-i şerîf işitmek istediniz. Size herkesin istifâde etmesi için, Basra âlimlerinden rivâyet ettiğim hadîs-i şerîfleri yazdıracağım.” dedi. Oradakiler bu sözleri hayretle dinlediler. İmâm-ı Buhârî bu sözlerinden sonra etrâfını saran büyük kalabalığa hadîs-i şerîf yazdırmaya başladı. Sizin Basra şehrinden olan Abdullah bin Osmân bin Hable bin Ebî Revad’dan naklediyorum. O da Şu’be’den, o da Mansûr’dan ve diğer râvilerden, onlar da Sâlim bin Ebî Ca’d’dan, bu da Enes bin Mâlik’in Şöyle dedi?ini nakletmiŞtir: Bir köylü, Peygamber efendimize gelip; “Yâ Resûlallah, insan kavmini sever.” dedi. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz; “KiŞi sevdi?i ile berâberdir.” buyurdu. Bundan sonra İmâm-İ Buhârî Şöyle devâm etti: “Bu hadîs-i Şerîf, sizde bu rivâyet yoluyla yok, siz bunu Mansûr’un, Sâlim’den rivâyeti ile biliyorsunuz.” dedi. Sonra yazdırmaya devâm ederek yazdırdığı her hadîs-i şerîf için; “Siz bunu şu râvilerin rivâyetiyle biliyorsunuz.” diyerek hem kendi rivâyet ettiği râvi zincirini saydı, hem de Basralıların, aynı hadîs için bildikleri rivâyet zincirini söyledi…”

İmâm-ı Buhârî bu ilmî üstünlüğü ile çok kıymetli eserler yazdı. Bunlardan bâzıları şöyledir: 1) Câmi-us-Sahîh: En büyük ve en meŞhur eseridir. Sahîh-i Buhârî ismiyle tanİndİ. Hadîs-i Şerîfleri toplayan en kİymetli kitabİdİr. İmâm-İ Buhârî hazretleri bu eserine Sahîh denilmesinin sebebini Şöyle anlatİr: “Rüyâda Peygamber efendimizi gördüm. KarŞİlarİnda oturuyordum ve elimde bulunan yelpazeyi sallayİp, mübârek vücûdunu serinletiyor, mübârek yüzüne yaklaŞmak istiyen sinekleri uzaklaŞtİrİyordum. Büyük zâtlar bu rüyâmİ; “Sen, Peygamberimiz aleyhisselâmİn hadîs-i Şerîflerini, O’nun sözü imiŞ gibi uydurulan yalanlardan ayİrİrsİn.” Şeklinde açİkladİlar. Bundan sonra, çok u?raŞarak, sahîh hadîsleri topladİm ve bu Şekilde meydana gelen eserin ismi Sahîh oldu.”

İmâm-ı Buhârî hazretleri bu eserini Mescid-i Harâm’da yazdı. Her bir hadîs-i şerîfi yazmadan önce istihâreye, işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra doğru rüyâ görmek ile hakîkatı öğrenmek üzere uykuya yattı. İmâm-ı Buhârî zemzem suyu ile gusledip Kâbe’de, Makâm-ı İbrahîmin gerisinde iki rekat namaz kılıp, koyduğu sağlam usüllere göre sahîh oldu?u kesin belli olan hadîs-i Şerîfleri yazdİ. Bu kitabİ müsveddeden temize çekme iŞini de, Medîne-i münevverede Peygamber efendimizin kabr-i Şerîfi ile minberi arasİnda “Ravda-i Mutahhera”da yaptİ. Bu eserini nasİl yazdİ?İnİ kendisi Şöyle anlatİr: “Câmi-us-Sahîh kitabİnİ, altİ yüz bin hadîs-i Şerîf arasİndan seçtim. Her hadîs-i Şerîfi kitaba koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kİlİp, istihâreye yattım. Ondan sonra hadîs-i şerîfi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadîsi yazmadım. Bunu on altı yılda tamamladım. Bu kitapta sahîh hadîsleri bildirdim. Bununla berâber almadığım, yâni bu kitapta olmayan hadîsler bunlardan çok fazladır.”

İmâm-ı Buhârî hazretlerinin yazdığı bu hadîs-i şerîf kitâbı İslâm âleminde büyük hürmet ve itibâr gördü.

Ebû Muhammed Mûsenî, Kur’ân-İ kerîmi ve Sahîh-i Buhârî’yi tâzim ve hürmet için, baŞtan sona kadar altİn suyu ile yazdİ. Allahü teâlânİn kitâbİna ve Resûlullah efendimizin sünnetine olan hürmet ve bağlılığının çokluğu sebebi ile, yapmayı göze aldığı bu çok zor ve ağır çalışma netîcesinde, dokuz cildlik bir eser meydana geldi.

Bir kimse, Buhârî-yi Şerîf’i hangi niyetle baŞtan sona kadar okuyup hatmederse, maksadİ en güzel Şekilde hâsİl olur. Tâûn hastalİ?İ zamanlarİnda bir evde okunsa, Allahü teâlâ o evde bulunanları tâûndan muhâfaza eder.

Sözleri dinde sened olan çok yüksek âlimlerden bir ço?u, dert ve belâlardan, hastalİk ve sİkİntİlardan kurtulmak ve bir çok Şeylere kavuŞmak için, Buhârî-yi Şerîf’i okuyup vesîle etmiŞlerdir. Böylece maksadlarİnİ da elde etmiŞ ve onu kendileri için ilâç kabûl etmiŞlerdir. Hadîs âlimlerinden bir zât Şöyle anlatİr: “KarŞİlaŞtİ?İmİz müŞkül hâllerde, kendim ve baŞkalarİnİn sİkİntİdan kurtulmamİza vesîle olmasİ için, yüz yirmi defâ kadar Buhârî-yi Şerîf okudum. Her defâsİnda hangi niyet ile okumuŞ isem, maksadİm hâsİl oldu. Bu kitap hangi evde bulunursa, evi yanmaktan, hangi gemide bulunursa, o gemiyi batmaktan Allahü teâlâ korur.”

2) Târih-i Kebîr, 3) Târih-i-Evsat, 4) Târih-is-Sagîr, 5) Kitâb-ud-Duafâ- is-Sagîr, 6) El-Edeb-ül Müfred, 7) Birr-ül-Vâlideyn, 8) Tefsîr-ül-Kebîr, 9) Kitâb-ül-Hibe, 10) Kitâb-ul-Mebsût, 11) Kitâb-ül-Fevâid, 12) Esmâ-üs- Sahâbe ve di?erleridir.

İmâm-ı Buhârî ömrünün son yıllarında, Nişâbûr’a döndüğünde, ilimdeki üstünlüğünü bilenler etrafında toplanmıştı. İlim meclisine devâm edenlerin çokluğu ve gördüğü îtibar, bâzı kimselerin kıskanmasına ve iyi olmayan tutum içine girmelerine yol açtı. Bundan dolayı Nişâbûr’dan ayrılıp, Buhâra’ya gitti. Buhâra’ya varınca vâli Hâlid bin Ahmed, İmâm-ı Buhârî’ye haber gönderip, eserlerini alıp, yanına gelmesini, onları bizzat kendisinden dinlemek istediğini bildirdi. Ayrıca kendi çocukları için husûsî hadîs-i şerîf dersi vermesini istedi. Bunun üzerine İmâm-ı Buhârî; “Ben ilmi, emîrin kapısına götürüp zelîl etmem. Eğer ilmi istiyorsan, mescidde, yâhut evimdeki ilim meclisinde hazır bulun. Bu sözümü kabûl etmezsen, beni kürsüde ders vermekten men et de Allah katında mâzur olayım. Halbuki ben, Peygamber efendimizin; “Her kime bir ilimden sorulur, o da onu gizlerse, kİyâmet günü ateŞten bir gem vurulur.” hadîs-i Şerîfi gereğince, ilmi gizleyemem.” dedi. Çocukları için husûsi ders vermesini istemesine karşı da:

“Ben, bir kısım kimseleri hadîs-i şerîf dersinden men edip, birkaç kişiye ders veremem.” dedi. Bunun üzerine vâli, İmâm’ın Buhârâ’dan çıkması emrini verdi. İmâm-ı Buhârî, vâliyi Allahü teâlâya havâle edip, Buhâra’dan çıktı. Aradan bir ay geçmeden bu vâli görevinden alındı. Bir merkebe bindirilip, şehri dolaştırıldı ve “Kötü işler yapanın sonu işte budur.” diye bağırılması emri geldi. Vâlinin sözlerine uyarak, İmâm-ı Buhârî’ye çeşitli ezâ ve cefâlarda bulunan kimselerin de her birine, insanların ders ve ibret alacakları çeşitli belâlar isâbet etti.

İmâm-ı Buhârî hazretlerinin Buhâra’dan çıkış haberi üzerine, Semerkantlılar kendisini dâvet ettiler. Giderken yolda Semerkantlı bir topluluğun kendisini isteyip, bir kısmının istemediği haberini alınca, Hartenk’de akrabâlarının yanında kaldı. İnsanların bu hâlinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp, “Yâ Rabbî! Yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu. Beni tarafına al!” diye duâ etti. O ay, orada hastalandı ve Ramazan bayramı gecesi vefât etti.

Abdülvâhid bin Âdem Tevâvisî şöyle anlatır:

“Peygamber efendimizi rüyâmda gördüm. Eshâb-ı kirâmdan bâzıları ile berâber bir yerde durdular. Yanlarına gelip selâm verdim. Selâmımı aldılar. Daha sonra burada durmalarının hikmetini sordum. “Muhammed bin İsmâil Buhârî’yi bekliyorum.” buyurdular. Birkaç gün sonra İmâm-ı Buhârî hazretlerinin vefât ettiğini öğrendim. Hesâb ettim. Peygamber efendimizi gördüğüm zaman vefât etmişti.”

İmâm-ı Buhârî vefât ettikten sonra, elbisesi soyuluncaya kadar garip bir şekilde terledi. Ölümünden önce; “Beni üç parça beyaz bez ile kefenleyiniz.” diye vasiyet etmişti. Cenâzesi yıkanıp kefenlendi ve cenâze namazından sonra defnedildi. Vefât ettiğinde 62 yaşında idi. Vefâtından birkaç gün sonra, mezarından güzel bir koku çıkmaya başladı ve günlerce devâm etti. Mezarına doğru bilezik gibi bir ışık hâlesi indi. Görenler hayret ettiler, hücûm edip toprağından götürmeye başladılar. Öyle ki, kabir açılacak duruma geldi. Her ne kadar mezarı korumak için bekçi tutulmuşsa da, halkın hücûmu önlenemedi. O zaman mezarın çevresine ağaçtan bir engel yaptılar. Böylece gelenler o engelden geçip kabre yanaşamadılar.

Recâ bin Mûrcî, İmâm-ı Buhârî hakkında; “O, Allahü teâlânın büyüklüğünü gösteren delillerden biri idi.” dedi.

Necm bin Fadl anlatır: “Rüyâmda Peygamber efendimizi gördüm. İmâm-ı Buhârî hazretleri arkasında idi. Resûlullah efendimiz bir adım hareket etse o da bir adım atıyor ve ayağını Resûlullah efendimizin kaldırdığı yere koyuyor, onun izi üzerinde gidiyordu.

BEYİTLER
İLMİ ZELÎL EDEMEM
İmâm-ı Buhârî’nin ilminin üstünlüğü,

Yayılınca her yere, dîninin bütünlüğü,

 

İnsanlar hayran kalıp, koştular kendisine,

Ve binlerce talebe, üşüştüler dersine.

 

Lâkin kıskandı onu, bâzıları mâlesef,

O dahî çok üzülüp, onlara etti esef.

 

Göç etti Nişâbûr’dan, Buhârâ’ya nihâyet,

İnsanlar akın akın, ettiler hep ziyâret.

 

O yere teşrîfleri, erişince vâliye,

Bir haberci gönderdi: “Yanıma gelsin!” diye.

 

O kimse de gelerek, dedi ki: “Efendimiz!

Sizi, huzûrlarına, çağırıyor vâlimiz.

 

İlmi, bizzat dinlemek, istiyor ağzınızdan,

Ayrıca bir isteği, olacak zâtınızdan,

 

İlim öğretmek için, kendi çocuklarına,

Bekliyor vâli şimdi, sizi huzûrlarına.”

 

Bu teklif karşısında, düşündü, durdu biraz,

Buyurdu: “Benim ona, gitmem hiç uygun olmaz.

 

Ben onun ayağına, gidersem bu iş için,

İlmi zelil ederim, doğrusu budur işin.

 

Zîrâ ilim, herşeyden, şereflidir azîzdir,

Bu ise ilim için, hakâret-i bârizdir.

 

Kim ilme tâlip ise, gelir ilmin yanına,

Ve lâkin âlim gitmez, kimsenin ayağına.

 

O dahî istiyorsa, bir husûsu öğrenmek,

Buraya gelmelidir, ilme çok tâzîm gerek.

 

Çocuklarına dahî, ders veririm ben ama,

Onlar da zahmet edip, gelmeliler yanıma.

 

Zîrâ tahsis edersem, vakti o bebelere,

Haksızlık olmuş olur, sâir talebelere.

 

Herkes gibi onlar da, gelirse bize şâyet,

Edinirler onlar da, çok ilim ve mârifet.”

 

Lâkin anlıyamadı, vâli bu hakîkati,

Bir haber gönderdi ki: “Terk etsin memleketi!”

 

Hazret-i İmâm ise, çok üzüldü bu hâle,

Çıktı, lâkin Allah’a, etti onu havâle.

 

Bir ay geçmemişti ki, bu işin üzerinden,

Yolsuzluk sebebiyle, alındı görevinden.

 

Bir merkebin üstüne, bindirildi o vâli,

Ve gelip tükürdüler, ona cümle ahâli.

 

Çoluk, çocuk toplanıp, ettiler çok hakâret,

Ve onun bu hâlinden, insanlar aldı ibret.

 

Hazret-i İmâm ise, giderken Semerkand’a,

Dedi-kodu işitti, yine kendi hakkında.

 

İnsanların hâlinden, bir hayli üzülerek,

Daraldı temiz rûhu ve canı sıkıldı pek.

 

Bir gece teheccüdde, yalvardı Allah’ına:

“Yâ Rabbî, al rûhumu, dar geldi dünyâ bana”

 

Hastalandı âniden, bir bayram arefesi,

Vefât etti nihâyet, o bayramın gecesi.

 

Kabrinden bir hoş koku, yayılırdı her gece,

Hem de hiç azalmayıp, devâm etti günlerce.

 

Sonra gökten kabrine, indi bir nûr şûlesi,

Bir hayret kaplamıştı, bunu gören herkesi.

 

KERÂMET VE MENKÎBELER
NE GÜZEL RÜYÂ GÖRMÜŞSÜN!
Nasr bin Hasan es-Semerkandî anlatır: “1071 senesi yağmursuzluk yüzünden Semerkant’ta büyük bir kıtlık oldu. Halk bir kaç defâ yağmur duâsına çıktıysa da yağmadı. O civarda yaşayan sâlih bir zât, Semerkant kâdısına gelerek; “Bir rüyâ gördüm size arz edeyim mi?” dedi. Kâdı “Anlat dinleyelim.” dedi. Adam; “Gördüm ki sen önden, halk arkandan Semerkant’tan çıkıyorsunuz ve İmâm-ı Buhârî hazretlerinin mezarı başında duâ ediyorsunuz.” dedi ve olur ki cenâb-ı Hak bu sebepten bize yağmur gönderir.” diye de ilâve etti. Buna karşılık kâdı; “Ne güzel rüyâ görmüşsün.” dedi. Daha sonra Kâdı efendi önden halk arkadan Hartenk’e doğru yola çıktılar. İmâm-ı Buhârî hazretlerinin kabrine gelince gönülden duâ ettiler. Kimisi gözyaşları döktü ve onun hürmetine Allahü teâlâdan rahmet dilediler. Duâdan az zaman sonra yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki yedi gün Hartenk’te beklemek zorunda kaldılar. Semerkant’a gidemediler.

KAYNAKLAR
1) Sahîh-i Buhârî

2) El-A’lâm; c.6, s.34

3) Tehzîb-üt-Tehzîb; c.9, s.47

4) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (48. Baskı) s.1045

5) Eshâb-ı Kirâm; s.205

6) Vefeyât-ül-A’yân; c.4, s.188

7) Târih-i Bağdât; c.2, s.4

8) Tehzîb-ül-Esmâ vel-Luga; c.1, s.27

9) Tabakât-üş-Şâfiîyye; c.2, s.212

10) Tabakât-ı Hanâbile; c.1, s.271

11) Şezerât-üz-Zeheb; c.2, s.134

12) İrşad-üs-Sâri; c.1, s.31

13) Keşf-üz-Zünûn; c.1, s.541

14) Kâmûs-ül-A’lâm; c.2, s.1251

15) Tezkiret-ül-Huffâz; c.2, s.555

16) Tabakât-ül-Müfessirîn; c.2, s.100

17) El-Bidâye ve’n-Nihâye; c.11, s.24

18) Esmâ-ül-Müellifîn; c.2, s.16

19) Mir’ât-ül-Cinân; c.2, s.167

20) Miftâh-us-Seâde; c.2, s.130

21) El-Lübâb; c.1, s.231

22) En-Nücûm-üz-Zâhire; c.3, s.25

23) Fihrist; s.230

24) Mu’cem-ül-Müellifîn; c.9, s.52

25) Rehber Ansiklopedisi; c.3, s.109

26) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.3, s.217

27) İslâm Târihi Ansiklopedisi; c.3, s.122

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt