Kur’anı Kerim’de Allahın Birliği ile ilgili Ayetler

Konularına göre Kur’an sistematik Kur’an fihristi kelime sözleri. Allah’ın Birliği Kur’anı Kerim de sure ve ayetlerin anlamları meali nedir? Kurani Kerimde Allah’ın birliği hakkında neler söylüyor? Allah’ın birliğini anlatan ayetler nelerdir? Kuranda geçen Allah’ın birliği ile ilgili arapça sure ve ayetlerin okunuşları hangileridir?

Bakara Suresi, 163. ayet meali: Sizin İlahınız tek bir İlah’tır; O’ndan başka İlah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir).

Bakara Suresi, 163. ayet okunuşu : Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Bakara Suresi, 255. ayet meali:
Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Bakara Suresi, 255. ayet okunuşu : Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Al-i İmran Suresi, 2. ayet meali :
Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir.

Al-i İmran Suresi, 2. ayet okunuşu : Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

Al-i İmran Suresi, 6. ayet meali :
Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O’dur. O’ndan başka İlah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Al-i İmran Suresi, 6. ayet okunuşu : Huvellezî yusavvirukum fîl erhâmi keyfe yeşâ (yeşâu), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Al-i İmran Suresi, 18. ayet meali :
Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur.

Al-i İmran Suresi, 18. ayet okunuşu : Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Maide Suresi, 73. ayet meali :
Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah’tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır.

Maide Suresi, 73. ayet okunuşu : Lekad keferellezîne kâlû innallâhe sâlisu selâsetin ve mâ min ilâhin illâ ilâhun vâhid(vâhidun) ve in lem yentehû ammâ yekûlûne le yemessennellezîne keferû minhum azâbun elîm(elîmun).

En’am Suresi, 102. ayet meali :
İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.

En’am Suresi, 102. ayet okunuşu : Zâlikumullâhu rabbukum, lâ ilâhe illâ huve, hâliku kulli şey’in fa’budûh(fa’budûhu),ve huve alâ kulli şey’in vekîl(vekîlun).

İsra Suresi, 42. ayet meali :
De ki: “Eğer söyledikleri gibi O’nunla beraber ilahlar olsaydı, onlar arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı.”

İsra Suresi, 42. ayet okunuşu : Kul lev kâne meahû âlihetun kemâ yekûlûne izen lebtegav ilâ zîl arşı sebîlâ(sebîlen).

Mü’minun Suresi, 91. ayet meali :
Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte hiçbir İlah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendiregeldiklerinden Yücedir.

Mü’minun Suresi, 91. ayet okunuşu : Mettehazallâhu min veledin ve mâ kâne meahu min ilâhin izen le zehebe kullu ilâhin bimâ halaka ve le alâ ba’duhum alâ ba’d(ba’dın), subhânallâhi ammâ yasıfûn(yasıfûne).

Kasas Suresi, 70. ayet meali :
O, Allah’tır, Kendisi’nden başka İlah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.

Kasas Suresi, 70. ayet okunuşu : Ve huvallâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul hamdu fîl ûlâ vel âhırati ve lehul hukmu ve ileyhi turceûn(turceûne).

Saffat Suresi, 4. ayet meali :
Tartışmasız, sizin İlahınız gerçekten birdir.

Saffat Suresi, 4. ayet okunuşu : İnne ilâhekum le vâhıd(vâhıdun).

Zuhruf Suresi, 84. ayet meali :
Göklerde İlah ve yerde İlah O’dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

Zuhruf Suresi, 84. ayet okunuşu : Ve huvellezî fîs semâi ilâhun ve fîl ardı ilâh(ilâhun), ve huvel hakîmul alîm(alîmu).

Duhan Suresi, 8. ayet meali : O’ndan başka İlah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Duhan Suresi, 8. ayet okunuşu : Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(yumîtu), rabbukumve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).

Haşr Suresi, 22. ayet meali :
O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O’dur.

Haşr Suresi, 22. ayet okunuşu : Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Haşr Suresi, 23. ayet:
O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam’ır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.

Haşr Suresi, 23. ayet okunuşu : Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

İhlas Suresi, 1. ayet:
De ki: O Allah, birdir.

İhlas Suresi, 1. ayet okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallâhu ehad(ehadun).

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here