T HARFİ İLE BAŞLAYAN HASTALIKLAR

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Birçok hastalıklar var olduğu gibi daha sonradan çıkan yeni hastalıklar da vardır. Bu nedenle t ile başlayan hastalıkları sizler için derledik. Günümüzde birçok hastalıklar yeni oluşmuş ve isimlerini dahi bilmediğimiz pek çok hastalıklar bulunmaktadır. Hatta çoğumuz hastanelere veya eczaneler’den ilaç aldığımızda yeni hastalıkların isimlerini duyabiliyoruz. Kimi hastaıklar bulaşıcıdır ve çeşitli mekanizmalar sayesinde iletilebilir. Tıbbın gelişmesiyle birçok hastalığa da doktorlar care bulmaktadır. Şimdi A’dan Z’ye olan hastalıkları alfabe sıralamasına göre inceleyelim.

Ayrıca hastalıklar hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışalım. Genel olarak hastalık ya da sayrılık, beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Bugün hastalık sözü mecazi olarak, herhangi bir şeyin düzensiz, işlevsiz veya sıkıntılı durumlarını belirtmek için kullanılır.

Genel olarak zihinsel hastalıklar, fiziksel hastalıklar, genetik hastalıklar, duygusal ve davranışsal hastalıklar ve fonksiyonel hastalıklar olarak 5 ana kategoriye ayrılır.

T harfiyle başlayan hastalıkların isimleri, hastalık türleri listesi. Baş harfi T olan hastalık türleri nelerdir?

TABES DORSALİS: Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

TALAMUS: Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.

TALASEMİ: Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

TAKİPNE: Çok hızlı solunum.

TARTAR: Diş taşı.

TELENJEKTAZİ: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

TELEKARDİOFON: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

TELEPATİ: Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

TEMPORAL BÖLGE: Şakak bölgesi.

TENDİNİT: Tendon iltihabı.

TENDON: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

TENESMUS: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

TENYA: Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.

TESTOSTERON: Erkek seks hormonuna verilen addır.

TREMOR: İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

TRİKÜSPİT KAPAK: Sağ atrium ile sağ ventrikül arasındaki sistem, triküspit kapak sistemidir. Kanın sağ atriumdan, sağ ventriküle geçmesini sağlayan delik ” sağ ostium atrioventrikülare ” yaklaşık 3 parmak sığabilecek kadar genişlikte olup burada sağ atrioventriküler kapak bulunur. Kapak 3 parçadan yapılmıştır ve her bir parça üçgen şeklindedir. Bu nedenle kapağa triküspit kapak adı verilmiştir.

TROMBOZ: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır

t(h)ril(l): titreşim
tabakizm: tütün zehirlenmesi
tabako: tütün
tablet: yassı hap
tablo: durum; çizelge
tagged: imli, işaretlenmiş
taktik: yöntem
taktil: dokunsal
tampon: tıkaç, yastık
tanatofobi: ölüm korkusu
tandans: eğilim
tansiyon: gerilim, gerginlik;basınç; kan basıncı
tansiyon arteriyel : kan basıncı
tardif: geç
tarsal: ayak bileği(yle ilgili)
tayming: zamanlama
teenage: ergen, ergenlik(le ilgili)
teknik: uygulayım, yöntem; uygulayım(la ilgili)
tekst, text: metin, yazı
tekstbook, textbook: temelkitap
telensefalon: uçbeyin
telepati: uzaduyum, öteduyum
temperatür: sıcaklık
temporal: zamansal; şakak(la ilgili)
tender: hassas
tendon: kiriş
tenesmus, tenezm: ağrılı dışkılama duygusu, ağrılı işeme duygusu
tentoryum: çadır
teori: kuram
teorik: kuramsal
terapi: sağaltım, tedavi
terapist: sağaltman, sağaltımcı
terapötik: sağaltımsal, sağaltıcı; sağaltımbilim
terapötik abortus : sağaltıcı düşük
terapötik indeks: sağaltım oranı, tedavi oranı
teratojen(ik): tansık oluşturucu, tansıkoluşum(sal)
teratoloji: tansıkbilim
terim: söz, deyim
term: dönem; dönem sonu; gününde doğmuş (bebek)
termal: kaplıca(yla ilgili); ısısal
terminal: uç, son; uç(a ait), son(a ait)
terminasyon: sonlanma, bitme
terminasyon, termine etme: sonlandırma
terminoloji : adlandırma
termofor: ısıtır
termokoter: ısıldağlak, ısıldağlaç
termometre: ateşölçer, sıcaklıkölçer
termoregülasyon: ısıdüzenleme
termoregülatör: ısı düzenleyici
termostat: ısıdenetir
termoterapi: ısıyla sağaltım, ısısağaltımı
terörize etmek: dehşet saçmak, korkutmak, yıldırmak
tersiyer: üçüncül
test: deney, sınav; inceleme, araştırma
test etmek: denemek, sınamak; araştırmak, incelemek;
testiküler: erbezi(yle ilgili)
tetani: kesintili kasılma
tetanoz: kazıklıhumma
tethered cord: gergin omurilik
tetrad: dörtlü, dört kollu
tetraloji: dörtlü belirti
tez: sav
threshold: eşik
tik: seğirti
tilt: yana yatıklık; eğim
tim, team: takım
timpan: kulak zarı; davul sesi (perküsyonda)
timpanoplasti : kulakzarı onarımı
tinnitus: kulak çınlaması
tip: çeşit, tür
tipik: özgün, olağan
tişu, tissue: doku
titr: unvan, san
titrasyon: tutarlama
titre: oran
tod(d)ler: yürümeye başlayan;
toksemi: kan zehirlenmesi, kan ağılanması
toksik: zehirli, ağılı, ağılayıcı
toksikolog: zehirbilim uzmanı
toksikoloji: zehirbilim
toksikoz: zehirlenme, ağılanma, ağılanım
toksin: zehir, ağı
toksisite: zehirleyici etki
tolerabilite: katlanılırlık
tolerabl(e): katlanılabilir, dayanılabilir
toleran: hoşgörülü; dayanıklı
tolerans: hoşgörü; dayanç
tolere etmek: hoşgörmek; katlanmak, dayanmak
-tomi: -açım, … açımı; -kesim, … kesimi
tomografi: kesitçekim
tonik: gergili; güçlendirici
tonisite: gergi
tonsil: bademcik
tonsillektomi: bademcik çıkarımı
tonus: gergi; dirilik, güç
topik: konu, başlık
topikal: yüzeyel; yerel, bölgesel
torakoplasti: göğüs onarımı
torakotomi: göğüs açımı
toraks: göğüs
toraks kavitesi, torakal kavite,
torasik kavite: göğüs boşluğu
torsiyon: burulma, bükülme
tortikol(l)is: eğriboyun
total: toplam, tam, tüm
trabekül: kirişçik, demet; bölmecik
trace, treys: eser, iz
trahom:
train: eğitme
trait: nitelik, özellik
trakea: ana soluk borusu
trakeal: ana soluk borusu(yla ilgili)
traksiyon: çekme
trakt(us): yol
trankilizan: yatıştırıcı
trans: kendinden geçme
trans(en)fekte:
transducer: aktarıcı, enerji dönüştürücü
transdüksiyon: aktarım
transeliminasyon: aktarılarak kaybolma
transfer : aktarma, taşıma
transfontanel: bıngıldak yoluyla
transformasyon: dönüşüm
transfüzyon : kan aktarımı, aktarım
transillüminasyon: saydamgörüm
transit: geçiş
transizyon: geçiş; değişme
transizyonel: değişici
transjenik: gen aktarımlı
transkripsiyon: kopyalama, yazılım (protein yapımı)
transkript: belge örneği, resmi kopya
transkütan: deri yoluyla, deriden
translasyon: değiştirme, dönüştürme; çeviri
translokasyon: yer değişimi
translüsen: yarı saydam
transmembranel: zar yoluyla
transmisyon: aktarım, iletim, geçiş
transmit(t)ed: bulaştırılan, yayılan
transparan: saydam
transpirasyon: terleme
transplant: aktarılan
transplantasyon : (organ veya doku) aktarım
transport: taşınım, taşıma
transporter: taşıyıcı
transpoze etmek: yerini değiştirmek
transpozisyon : yerdeğişimi
transüda: kansu sızıntısı
transvers: enine, yatay
trase: yol; iz
travay: doğum süreci
travma: örselenme
travmatik : örseleyici
travmatizasyon : örseleme; örselenme
treatment: sağaltım
tremor: titreme
trend: eğilim
trendelenburg: başaşağı
triad: üçleme
trial: deneme, deney
trifazik: üç evreli
trifurkasyon: üçlü çatallaşma
trigeminal: üçüz
trigemine, trigeminus: üçlü
trigger: tetik
triggering: tetikleme, tetikleyici
trigon: üçgen
triküspid: üçlü kapakçık
triloji: üçlü (bozukluk)
trimester, trimestır: üçay
triplet: üçlü, üçüz
triyaj: ayırma, eleme
trofi, -trofi: besleme; … besleme
trofik: beslenmeyle ilgili, besleyici
tromboemboli: pıhtı tıkacı
trombüs: pıhtı
-tropik: … ilgi gösteren, … büyüten
trough (traf) konsantrasyon: çukur derişim
tru-cut biyopsi: kesici iğne
biyopsisi (doku örneklemesi)
trunkal: gövdesel
trunkus: gövde
turgor: gergi
turnover: devir; iş miktarı
tussis: öksürük
tuşe: dokunum
tutor:
tüba, tüp: boru
tüber: tümsek, yumru
tüberkül: tümsekçik, yumrucuk
tüberküloz: verem
tübül(üs): borucuk
tübüler: borucuksu, borucuksal
tümör: ur
tünika adventisya: dışörtü, dışkatman
tünika : örtü, gömlek, katman
türbid: bulanık
türbidite: bulanıklık
twin: ikiz
twitch: seğirme

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- mobil ödeme bozdurma - deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - Kiralık Bahis Sitesi