İlahiyat Temel Bilgi Teknolojisi Çıkmış Sorular

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

1. Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunul-masında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

A) Bilgi sunumu

B) Bilgi teknolojileri

C) Dijital kayıt

D) Bilgi aktarımı

E) Dijital enformasyon


2. VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Veri

B) Varlık

C) Bilgi

D) Bilgelik

E) Enformasyon


3. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

A) Bellek

B) Program

C) PCI Slotu

D) Ekran

E) Bilgisayar


4. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

A) Aktarılan bellek

B) Anı bellek

C) Veri bellek

D) Kısa süreli bellek

E) Yaşantı bellek


5. Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları yazılımları ile düzenlemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

A) Zor Veri

B) Aktarılan Veri

C) Paylaşımlı Veri

D) Küme Veri

E) Büyük Veri


6. Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşa-ğıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A) BAŞVURULAR>Tablo>Tablo 1

B) EKLE > Tür: İçindekiler

C) EKLE> Altbilgfc» Tablo 1

D) BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

E) BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1


7. Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakiierden hangisidir?

A) CapsLock

B) Home

C) Delete

D) Shift

E) End


8. Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce iş yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

A) Sözcük işlemci

B) Uygulama

C) Kayıt ortama

D) Hesap tablosu

E) Veri tabanı


9. Aşağıdakiierden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

A) Wordstar

B) MacWrite

C) WordPerfect

D) İnternet Explorer

E) Microsoft Word


10. Aşağıdakiierden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

A) Quick Office Text

B) Libre Office Writer

C) Mac Writer

D) Microsoft Office Word

E) Wordstar Office


11. Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakiierden hangisidir?

A) Hazırlanma

B) Aktarma

C) Kapanış

D) Sunma

E) Değerlendirme


12. PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakiierden hangisi kullanılır?

A) Geçişler> Stil> Renkler

B) Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema

C) Tasarım> Arka Plan Stillerfc» Renkler

D) Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler

E) Biçim> Stil> Şekil


13. Aşağıdakiierden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

A) Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

B) Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması

C) Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması

D) Çok fazla slayta yer verilmesi

E) Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi


14. PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. ekleneceği alana ne ad verilir?

A) Sekmeler

B) Slayt ekranı

C) Anahat Bölmesi

D) İstekler Bölmesi

E) Not Bölmesi


15. Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

B) Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

C) Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

D) Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edeci bulabililer.

E) Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez öğesi olmuştur.


6. Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

A) Hesap tablosu

B) Veritabanı

C) Doğrulama programı

D) Veri madenciliği

E) Sunum yazılımı


17. Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?

A) /

B) *

C) A

D) <

E) %


18. Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

A) Veri aktarımı

B) Grafik

C) Veri listeleri

D) Hücre yapısı

E) İşlev


19. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

A) İstatistiksel Analiz Sistemleri

B) Form Sistemleri

C) Bilgi Sistemleri

D) Karar Destek Sistemleri

E) Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri


20. Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Shift + (Boşluk)

B) Aşağı Ok

C) PgDn

D) CTRL + (Boşluk)

E) CTRL + Home

1. B       6. D     11. A    16. A
2. A       7. B      12. C    17. D
3. E       8. A      13. B    18. C
4. D      9. D      14. B    19. D
5. E      10. B     15. C    20. E


1. Bilgi toplumu ile İlgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış-tır?

A) Enerji Kaynağı: Elektrik ve Nükleer Enerji

B) Çoğunluğun Yaptığı İş: Sembol İşleme

C) İşlenen Nesne: Toprak

D) Sembol: Bilgi ve Kişisel yetenek

E) Zaman Düzenlemesi: Kişisel Biyolojik Ritm


2. Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının çizimi desteklediği genel grafik türlerinden biri değildir?

A) Pasta

B) Kutu

C) Sütun

D) Dağılım

E) Alan


3. Aşağıdaki sekmelerden hangisi slayttaki nesnelere animasyon uygulamak, değiştirmek, zamanlama ekleme veya kaldırmak için kullanılır?

A) Geçişler

B) Slayt Gösterisi

C) Tasarım

D) Animasyonlar

E) Giriş


4. İP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) internete doğrudan bağlı her bilgisayarda bulunur.

B) İnternette bilgisayarın kimlik numarası görevi alır.

C) Her URL’nin bir İP adresi vardır.

D) Dörtlü sayı sisteminde yazılır.

E) İnternet Protokolü anlamına gelir.


5. Dizüstü bilgisayarların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Notebook

B) Sunucu

C) Desktop

D) Akıllı bilgisayar

E) Masaüstü bilgisayar


6. Microsoft Word sözcük işlemcisinde, bir belgede birden fazla kişinin yaptığı değişiklikleri, hangi satırlarda değişiklik yapıldığı ve bu değişikliklerin neler olduğu ve ne zaman yapıldığına dair verileri görüntülemek amacıyla kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorumları Göster

B) Birleştir

C) Değişiklikleri İzle

D) Düzenlemeyi Kısıtla

E) Karşılaştır


7. Bağlantı süresine göre değil, veri alışveriş miktarına göre ücretlen-dirme olanağı, aşağıdaki teknolojilerden hangisiyle başlamıştır?

A) 4G

B) GPRS

C) 3G

D) GSM

E) EDGE


8. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin sonuçlarından biri değildir?

A) Kentlerdeki işçi nüfusunun artması

B) Yeni bir iş bölümünün oluşması

C) Eğitimin kitleselleşmesi

D) Sınıf kavgalarının yoğunlaşması

E) Ailelerin üretim merkezi haline gelmesi


9. Tablet bilgisayarlar için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başka donanımlarla kullanılamayan bir sistemdir.

B) Sanal klavyesi olan tek bilgisayar sistemidir.

C) Küçük ve taşınabilir kişisel bilgisayar sistemidir.

D) internet erişimini en hızlı sağlayan teknolojidir.

E) Ekran çözünürlüğü en yüksek olan teknolojidir.


10. Birbirine bağlı sayısız küçük bilgisayar ağlarından oluşan iletişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) internet

B) Local Area Network

C) Sosyal Medya

D) Elektronik Posta

E) Metadata


11. Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Safari

B) Windows İnternet Explorer

C) Facebook

D) Google Chrome

E) Mozilla Firefox


12. Facebook ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıdıklar ile iletişim kurarak paylaşımda bulunmaya olanak sağlar.

B) Metin biçimindeki paylaşımlar 140 karakter ile sınırlıdır.

C) Günümüzde, e-posta adresi olan herkesin üye olabileceği bir platformdur.

D) 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur.

E) Sergi, düğün ve buluşma gibi etkinlikler oluşturularak kullanıcılara davet gönderilebilmektedir.


13. Giyilebilir teknolojileri anlatan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ses unsurunu etkili kullanabilme

B) Kişisel verileri takip edebilme

C) Giyilebilir ve taşınabilir olma

D) Küçük boyutlarda üretilme

E) Ekran çözünürlüğünün yüksekliği


14. Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?

A) Sofalising

B) Özçekim

C) Siberuzam

D) Ağlarda gezinme

E) Sanal bulunmazlık


15. Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) GPRS

B) Infrared-lrda

C) Bulut Sistem

D) EDGE

E) Bluetooth


16. Dijital çağın öğrenme yaklaşımı olarak görülen “ağlar üzerinde öğrenme” aşağıdaki kavramlardan-hangisiyle anılmaktadır?

A) Toplumsal dolaşım

B) Konstrüktivizm

C) Konnektivizm

D) Sanal topluluklar

E) Davranışçılık


7. İnsan bilgisayar etkileşimi için yeni sistemlerin geliştirilmesindeki temei amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanıcı memnuniyetini artırmak

B) Arayüz tasarımını en az maliyetle gerçekleştirmek

C) Coğrafi mesafeleri azaltmak

D) Teknolojik sistemlerin etkisini ölçmek

E) Bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmek


8. Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarından biri değildir?

A) Bing

B) Yahoo

C) Google

D) Facebook

E) Yandex


19. İnsanın varoluşuyla birlikte teknolojinin ortaya çıkmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alet yapımında ustalaşma isteği

B) Yiyeceklerin depolanmasını sağlama

C) Çevre koşullarının değişkenliği

D) İnsanın doğaya egemen olma dürtüsü

E) Alet kullanımını yeni kuşaklara aktarma isteği


20. Ağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ağların genişleyebilmesi ve yeni düğümlerle bütünleşebilmesi, toplumsal açıklık ve esnekliği beraberinde getirir.

B) Ağlar, toplumdaki ilişkilerin bozulmasına neden olur.

C) Ağlardaki düğümler söz konusu ağın özelliklerine bağlı olarak değişir.

D) Sosyal ağlar toplumsal yapının şekillenmesinde rol oynar.

E) Enformasyon toplumunda bilginin üretimi ve iletimine dayalı olarak ağlar oluşturulur.

1.C    6. C    11. A    16. C
2.B    7. B    12. B    17. E
3.D    8. E    13. C    18. D
4.D    9. C    14. B    19. D
5.A    10. A   15. E    20. B

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - takipcimx 1000 - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers - yabancı dizi - instagram report account - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - twitch takipçi satın al - toscanello - twitch tv viewer bot - buy twitch live views