Öğretmenlik Mesleğinin Tarihçesi Kasaca

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

öğretmenlik mesleğinin tanımı Öğretmen, bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğretmeyi kendisine meslekten önce kaliteli insan yetiştiren kişi veya kişilerdir. Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Öğretmenlik Mesleği öğrencilerin yetiştirildiği, onların yeteneklerinin keşfedildiği, onlara eğitim veren öğretmen olarak adlandırılan kişilerin dahil olduğu öğretmenlik mesleği nedir? grubunun adıdır.  öğretmenlik mesleği önemi Milletlerin ruh ve karakterini şekillendirmede etkin rol oynayan öğretmenlerin bu işlevlerini yerine getirebilmesinde onların üretkenliğinin önemli bir etkisi vardır.

Türkiye’de Öğretmenlik tarihçesi yaklaşık bin yıldır. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin kökleri bin yıl öncesine giden uzun bir geçmişe dayanır. Bu nedenle Türkiye’de öğretmenlik mesleğine genel olarak bakarken konuyu Selçuklu Türkiyesi, Osmanlı Türkiyesi ve Cumhuriyet Türkiyesi olmak üzere üç ana dönemde ele almak gerekir:

1. Selçuklu Türkiyesinde öğretmenlik genel olarak “din adamlığı”, “hocalık”, “imamlık” ve “müezzinlik” ile iç içe bir meslekti. Bu dönemde öğretmenlik mesleği dinsel ağırlıklı çok işlevli bir meslek niteliği taşır. Örgün eğitim kurumlarından sıbyan mekteplerinde öğretmenlik “muallimlik” olarak medreselerde öğretmenlik ise “müderrislik” olarak adlandırıldı. Sıbyan okullarında ve genel medreselerde öğretmenlik mesleğine ilişkin görevlerin temeli ve ağırlık merkezi dini öğretmekti. Bu dönemde öğretmenlik mesleğini edinim genel eğitimden ve din adamlığından ayrı bir uzmanlık alanı olarak düşünülmezdi. Bu nedenle öğretmenlik için ayrı bir program veya ayrı bir meslek ve ihtisas medresesi yoktu.

2. Osmanlı Türkiyesinde öğretmenlik mesleğine ilişkin durum 15.Yüzyıl ortalarına kadar Selçuklu dönemindekinin hemen hemen aynıydı. Osmanlı döneminde ilk kez Fatih Sultan Mehmet öğretmenlik mesleğini dinsel ağırlıklı olmaktan kurtarma, dünyasal boyutlu oluşturma ve dolayısıyla laikleştirme doğrultusunda çok önemli bir adım atmıştır. Bu adım Türkiye’de öğretmenlik mesleğine ilişkin ilk gerçek bir atılımdır. Ancak eldeki bilgilere göre ne yazıktır ki bu atılımcı girişim Fatih’ten sonra sürdürülmemiş, süreklilik kazanmamış ve böylece Fatih’le başlayan ve Fatih’le biten bir atılım olmaktan öteye geçmemiştir.

18.Yüzyılın ikinci yarısında başlayan yenileşme hareketi 19.Yüzyılın ilk yarısında batılılaşma hareketine dönüşürken, 15.Yüzyıldaki ilk yönetimince yeni bir anlayışla gerçekleştirilen yeni bir atılımla öğretmenlik mesleği kendi meslek okuluna, yani öğretmen okuluna kavuşmuştur (1848). Anlamlı bir rastlantı olarak adını Fatih’ten alan bir semtte kurulup açılan bu okulla birlikte öğretmenlik kendine özgü bir meslek olma sürecine girmiş, yeni ve yenillikçi bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bir süre sonra öğretmen okulu çıkışlıların hukuki statüleri düşünülüp belli kurallara bağlanmaya ve öğretmenliğin meslekleşmesine ilişkin hukuksal düzenlemeler başlamıştır (1869, 1892). Bu süreç 20.Yüzyılın ikinci on yılında biraz daha gelişerek sürerken öğretmenlik mesleğine ilişkin anlamlı bir birikim oluşmuştur. Bu birikimle birlikte somut bilimin yol gösterici ışığında yenilikçi öğretmenlik mesleği açıkça ortaya çıkmıştır.

3. Cumhuriyet Türkiyesinde öğretmenlik mesleği yurdun kurtarıcısı ve Cumhuriyet’in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendiriminde çağdaş. Ulusal ve laik bir temele dayandırılmış: bu temelden kaynaklanan anlayış ve yaklaşımla yeniden yapılandırılmış. Sağlam ve tutarlı bir çerçeve içine alınmış gerçek yörüngesinde oturtulmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen yasal düzenleme ve uygulamalarla Cumhuriyet döneminde öğretmenlik mesleği çok saygın etkin ve etkili bir meslek niteliği kazanmıştır.

1924’te öğretmenlik mesleği yasayla tanımlanmış. Böylece yasal bir meslek niteliğine kavuşmuştur. Bunda Atatürk’ün eğitime, öğretmene ve öğretmenlik mesleğine bakışı çok etkin ve belirleyici rol oynamıştır. Atatürk’ün öğretmenlik mesleğine bakışı şu sözlerinde kesin bir nitelendirim açık bir anlamlandırım ve derin bir anlatım bulur: -Gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri olan Türkiye öğretmenleri…(1921) – Hükümetin en verimli ve en önemli görevi milli eğitim işleridir..(1926) – Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim…(1936)  Atatürk Türkiye’yi yönettiği 1919-1938 yılları arasında geçen 19 yıllık süre içinde kamu önünde yaklaşık olarak en az 40 kez olmak üzere en çok milli eğitim ve öğretmen konularını ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğini işlemiştir.

Bu bağlamda 1’i Sivas Kongre’sinde 15’i TBMM ‘ni açış söylevlerinde ve 9’u öğretmen kongre ve toplantılarında 4’ü halkla konuşmalarında 2’si CHP kurultaylarında 1’i İzmir İktisat Kongresini 1’i Anakara Hukuk Mektebini 1’i Cumhuriyet’in 10.yıldönümünü açış söylevlerinde 1’i Konya orduevinde subaylarla konuşurken ve 1’i de milletvekili seçim bildirgesinde 2’si basın önünde ve 1’i öğretmen okulunda olmak üzere kamu önünde en az 39 kez bu konuları ele almıştır. – Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır…(1924) – Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür.Vicdanı hür.İrfanı hür nesiller ister…(1924) – Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir…(1925)

Atatürk Türkiye’yi yönettiği 1919-1938 yılları arasında geçen 19 yıllık süre içinde kamu önünde yaklaşık olarak en az 40 kez olmak üzere en çok milli eğitim ve öğretmen konularını ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğini işlemiştir. Bu bağlamda 1’i Sivas Kongre’sinde 15’i TBMM ‘ni açış söylevlerinde ve 9’u öğretmen kongre ve toplantılarında 4’ü halkla konuşmalarında 2’si CHP kurultaylarında 1’i İzmir İktisat Kongresini 1’i Anakara Hukuk Mektebini 1’i Cumhuriyet’in 10.yıldönümünü açış söylevlerinde 1’i Konya orduevinde subaylarla konuşurken ve 1’i de milletvekili seçim bildirgesinde 2’si basın önünde ve 1’i öğretmen okulunda olmak üzere kamu önünde en az 39 kez bu konuları ele almış:    Bu konularda görüş ve düşüncelerini açıklamış, ilkeler ortaya koymuş, değerlendirme ve önerilerde bulunmuş, yönergeler vermiştir.

(Öztürk 1992:İnan 1983a ve 1983b: TDK 1979).Ayrıca çeşitli zamanlarda yaptığı okul ziyaretleri ile özel görüşme,söyleşi ve konuşmalarında da sık sık aynı konulara değinmiş, aynı konular üzerinde durmuştur.    Bu arada Atatürk, çağdaş Türk eğitiminde çok büyük anlam ve önem taşıyan Millet Mektepleri Başöğretmenliğine kabul ederek (1928) öğretmenlik mesleğine çok somut ve etkin bir biçimde katılmıştır.Bu katılımıyla Öğretmenlik mesleğine çok büyük bir değer, onur ve saygınlık kazandırmış :öğretmenlik mesleğini yüceltmiştir.

Atatürk’e göre öğretmen ” yetiştirici, eğitici, öğretici, yaratıcı, geliştirici” olmasının yanı sıra aynı zamanda ” öncü, kurtarıcı, kılavuzlayıcı, yenileştirici, savaşımcı-devrimci, değişimci-dönüşümcü, örnek olucu, yükseltici , yüksek hizmet verici , kutsal bir görev üstlenici” dir. Bütün bunlarla Atatürk’ün tanımladığı öğretmenlik tam anlamıyla gerçek öğretmenliktir.    Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçek öğretmenlik mesleği ile Atatürk, Cumhuriyet, ulus ve çağdaşlaşma arasında doğal köklü ve sımsıkı bir bağ ve iç içe geçen derin bir ilişki vardır. Bu dönemde çağdaş Cumhuriyet öğretmenliği öne çıkan bir meslektir.

Öğretmen yetiştirme Okulları
İlkokul ve İlköğretim Okullarına Öğretmen Yetiştirme
Genel Liselere Öğretmen Yetiştirme
Mesleki ve Teknik Liselere Öğretmen Yetiştirme
Öğretmende Olması Gereken Nitelikler
Üniversitelerde Öğretmenlik Mesleğinin Eğitiminin Verildiği Ana Bilim Dalları ve Bölümler
İlköğretim Bölümü
Türkçe Eğitimi Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Teknik Eğitim Bölümü
Mesleki Eğitim Bölümü
Öğretmenlik Mesleklerinin Alfabetik Olarak Tanımlanması
Beden Eğitimi Öğretmeni
Besin / Gıda Teknolojisi – Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni
Bilgisayar Öğretmeni
Biyoloji Öğretmeni
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu Öğretmeni
Coğrafya Öğretmeni
Deri Teknolojisi Öğretmeni
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (İlköğretim)
Diş Protez Öğretmeni
Döküm / Endüstriyel Döküm Öğretmeni
Elektrik Öğretmeni
Elektronik / Telekomünikasyon Öğretmeni
El Sanatları / Dekoratif Sanatlar Öğretmeni
Felsefe Grubu Öğretmeni
Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Fizik Öğretmeni
Fotoğrafçılık Öğretmeni
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni
Gemi İnşa Öğretmeni
Giyim / Hazır Giyim / Moda Tasarımı Öğretmeni
Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
Güverte Öğretmeni
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
Kimya Öğretmeni
Klasik Ciltçilik Öğretmeni
Kuaförlük / Cilt Bakımı Öğretmeni
Kütüphanecilik Öğretmeni
Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni
Makine Ressamlığı Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Matbaa Öğretmeni
Mahalli İdareler Grubu Öğretmeni
Metal İşleri Öğretmeni
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni
Model Öğretmeni
Motor (Otomotiv) Öğretmeni
Muhasebe Grubu Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Nakış Öğretmeni
Okul Öncesi Öğretmeni / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
Psikoloji Öğretmeni
Plastik İşleme / Plastik Teknolojisi Öğretmeni
Radyo – Televizyon Öğretmeni
Rehabilitasyon Öğretmeni
Rehber Öğretmen
Resim / Grafik Öğretmeni
Resim İş / Resim Öğretmeni
Sağlık Bilgisi / Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
Sanat Tarihi Öğretmeni
Seramik Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Su Ürünleri Öğretmeni
Süs Bitkileri Öğretmeni
Tarih Öğretmeni
Tekstil Öğretmeni
Trikotaj Öğretmeni
Tesisat Teknolojisi Öğretmeni
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Uçak Bakım Teknisyenliği Gövde – Motor hizmetleri Öğretmeni
Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro Öğretmeni
Yabancı Dil Öğretmeni
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna - izle porno - buy twitter followers