Yeni Yıl Mesajları Kutlama Sözleri 2024

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

En Güzel Yeni Yıl Mesajlarını bu sayfada hazırladık. Yeni yıl için hepimiz yeni yeni kararlar veririz. Sizde yeni yıl mesajları sevgiliye yollamak için büyük bir heyecanla telefona sarılır veya göz göze gelerek söyleriz. Yeni yıla çok az bir süre kala herkesi yeni umutlar, yeni hayaller sarmış durumda yeni yıl kutlama mesajları ile sevdiklerinize arkadaşlarına kısa sms olarak gönderebilirsiniz. Yeni yıla adım atarken güzel yılbaşı mesajlarına bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Peki yılbaşıyı nasıl biliriz? Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Bu mutlu ve eğlenceli akşamın’da en güzel yılbaşı tebrik mesajları ile kutlama yapabilirsiniz.

Evet ömür insanın elinde an be an eriyip giden bir buz gibidir. Her yeni yılla birlikte bir yaş daha büyürüz. Siz de arkadaşlarınızın, öğretmeninizin, büyüklerinizin yeni yıllarını kutlayın. Onlara sağlık, başarı ve mutluluklar dileyin. Yeni senenin bize güzel şeyler  getirmesini dileriz.

Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, şaşkınlıklar ve sevinçleri yaşayabilmek için ve en önemlisi birbirinizi hep sevebilmek için bolca zamanınız olmasını diliyorum. Mutlu Yıllar

Her gününüzü her an bitecekmişcesine birbirinize daha da sıkı sarılarak ve sevgi dolu yaşamanızı diliyorum. Nice Güzel Yıllara..

Birlikteliğinizin her günü, bugünkü gibi sevgi, mutluluk ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep yürekten bağlı kalın. Bir ömür boyu yıllarınız olsun..

Bugüne kısmet yarın nasip olması dileğiyle.

Güneş hep önünde yolunu aydınlatsın. Yeni yılında çok çok başarılı olmanı dilerim.

Yârın, 365 sâyfâlık bîr kîtâbın îlk boş sâyfâsı.îyî bîr tânê yâzın

“Sîzlêrê şêkêr gîbî tâtlı bîr yıl, mâsâlsı ânılâr dîlîyorum… Mêsâfêlêr êngêl dêğîl, sîzî uzâktân dâ çok sêvîyorum! Mutlu yıllâr!”

Yênîyıldâ dâ hîç ûmîtsîz kâlmâmân vê hâyâllêrînê kâvuşmân dîlêğîmlê. îyî vê sâğlıklı sênêlêr!

âcısıylâ, tâtlısıylâ, îyîsîylê kötûsûylê bîr yıl dâhâ gêçtî. Hoş gêldîn yênî yıl. Mutlu yıllâr dostum!

Dâhâ îyî yıllârâ, hêp bîrlîktê, êlêlê.. MUTLU YîLLâR !!!

Bugûn, yârınâ dûnlê bêslênêrêk yol âlır. yılı sênîn gûzêl yûrêğînlê bîrlîktê sânâ mutluluk gêtîrêcêktîr, êmînîm. îyî yıllâr dîlêğîylê ..

Hêr dîldê âynî guzêl dîlêklêrî îfâdê êdên mêsâjlârdîr. yênî yîlînîz kutlu olsun….

Yârâtılânâ dêyîl yârâdânâ tâp. îyî sênêlêr

Gûlmêk gûlênîn, yıldızlâr gêcênîn, mutluluk sâdêcê sîzîn olsun
o kâdâr mutlu olun kî gözlêrînîzdên âkân yâşlâr dêğêrînîzî bîlmêyênlêrê sâdâkâ olsun.Nîcê sênêlêrê.

Gûlê gûlê 2019 hoşgêldîn 2020 Nîcê yıllârâ înşâllâh bu yılâ sâğlıklı,mutlu vê şânslı olârâk gîrêrsînîz.

âîlênîn hâyâttâkî ên önêmlî dêğêr olduğunu bânâ sîz öğrêttînîz. îyî kî vârsınız ânnêcîm vê bâbâcım. Sîzî çok sêvîyorum. Bîrlîktê nîcê gûzêl sênêlêrê….

Têyzê ânnê yârısıdır dêrlêr yâ sên bânâ ânnê gîbî oldun. Hêr yıl bîrâz dâhâ yâşlânsân dâ îlk gûnkû gîbî ên yâkın ârkâdâşım gîbî gênç ruhunlâ hêr zâmân duygulârımâ êşlîk êttîn. Bîr ânnê kâdâr yâkın bîr ârkâdâş gîbî dêrt ortâğı oldun bânâ.îyî kî vârsın têyzêcîğîm. Yênî yıldâ dâ ârkâdâşım olmân dîlêğî îlê..

Yînê bîr sênêyî dê ârkâdâ bırâkıyoruz înşâllâh bu sênîn gêlêcêk sênê îçîndê sâğlık vê gûzêl bîr yâsâm sûrmê vê dâhâ gûzêl gûnlêr îçîn 2020 sênî gûzêl vê nêşêlî huzur dolu bîr yâşâm gêçîrmê dîlêğî îlê îyî sênêlêr vê mutlu sâğlıklı gêçmê dîlêğî îlê îyî sênêlêr.

Susmâk, dâyânılmâsı çok gûç bîr yânıttır. Yênî yıldâ tûm sorunlârın yânıtlârı sênînlê olsun.. Mutlu yârınlâr, mutlu yıllâr..

Nêrêdê yâşâm vârsâ, orâdâ ûmît vârdır. Tûm ûmît vê bâşârılâr yênî yıldâ sênîn olsun!

însân, ârmâğânını kâlbî îlê bîrlîktê vêrmêzsê nê dêğêrî vârdır. Yênî yıllâr Tânrı?nın bîzlêrê vêrdîğî ârmâğândır. ên mutlu gûnlêr sênînlê olsun.. ârmâğânınlâ..

Sâât 12″yî yênî yılâ vurduğu zâmân, dûşûncê mêrkêzîndê duâlârlâ gêzdîğîmî bîlîyorum… Yênî yıldâ duâlârımlâ sêvgîm ûzêrîndê ârkâdâşım… Yênî Yılınız Kutlu Olsun…

Bîtîrdîğîmîz yılı âcılârımızlâ, sêvînçlêrîmîzlê gêrîdê kâlıyor. Umârım Yênî Yıl sîzê dâhâ fâzlâ umut, dâhâ fâzlâ sêvînç vê dâhâ fâzlâ mutluluk gêtîrîr. Mutlu Sênêlêr…

Bîr yılı dâhâ tûkêtmênîn hûznû yêrînê, bîr yıldân dâhâ kurtulmuş olmânın sêvîncînî yâşâmâyı têrcîh êdîyoruz. Nêdîyêlîm, gêlên gîdênî ârâtmâsın! îyî sênêlêr.

Bâşârâmâdığınız zâmân dûş kırıklığınâ uğrâyâbîlîrsînîz âncâk, yênîdên dênêmêzsênîz îştê o zâmân sîzîn îçîn hêr şêy bîtmîş dêmêktîr. 2020 yılının ûlkêmîz, âîlêmîz vê hêpîmîz îçîn mutlu vê bâşârılârlâ dolu olmâsı dîlêğîylê..

YêNî YîLDâ; Hâyâtı tutâbîlmêk, Sêvgîyî kâçırmâmâk, Kêşkê dêmêmêk îçîn dûşlêrînî îkîylê çârp bu kêz… Vê onlârı gêrçêklêştîrêcêk zâmânı âyır kêndînê… MUTLU YîLLâR!!

1 yıl dâhâ gêçtî têbrîk êdêrmîsîn kêndînî şîmdîdên. çûnkû yênî yılını kâvgâ êtmêdên,kûfûr êtmêdên gêçîrêcêğînê înânıyorum yênî yılını kutluyorum nîcê yıllârâ!

MUTLU YîLLâR DêDîLêR HîÇ BîR YîL MUTLU GêÇMêDî HOޞGêLDîN DêDîLêR YêNî YîLâ GêLîR GêLMêZ GîTTî âMâ BêNDêN TâVSîYê Ö?MûR KîSâ BU YîLîNîZî MUTLU GêÇîRîN :)

“Sên gêçmîş yıldân dêğêrlîm, mutluluğun yênî yıldân bêklêntîm. Sênîn bîr gûlûşûnû görmêk îçîn hêr şêyî fêdâ êdêbîlîrîm… Dûnyânın ên gûzêl kâdını, bênîm cânım sêvgîlîm… Mutlu yıllâr!”

“Sênî sên yâpân nê vârsâ bu yıldâ dâ onlârı yânındân uzâklâştırmâmân, hîçbîr zâmân gûzêl yûrêğînîn yönlêndîrdîğî yoldân âyrılmâmân dîlêğîylê… Mutlu yıllâr.”

Cêvâp vêrêmêmêk-susmâk, dâyânılmâsı gûç bîr yânıttır. Yênî yıldâ tûm sorunlârın cêvâplârı sênînlê olsun.. Mutlu yârınlâr, mutlu yıllâr dîlêrîm..

”Bu yıl, îslâmîyêtî ânlâmâyı vê hâkkıylâ yâşâmâyı tûm kullârınâ nâsîp êtsîn; kâînâtı nuruylâ âydınlândırsın. Sêlâm vê duâ îlê âllâh’â êmânêt olun hêr şêy gönlûnûzcê olsun.”

Gûl îçîn dîkênê râzı olur musunuz, yoksâ dîkênî dê gûlû dê rêd mî êdêrsînîz? Yênî yıllârdâ gûllêrlê dolu gûnlêrîn dîkênlêrî sîzî dûşmânlârı koruyân çîtlêr olsun. Mutlu Yıllâr!!

Kâlbîmî 4 yıl öncê bânâ yênîdên hîssêttîrên bîr “êVêT” îlê hâyâtımızı bîrlêştîrên o gûn, yâşâdığım ên gûzêl gûndû. Hâyâtımdâ olduğun îçîn têşêkkûr êdêrîm sêvgîlîm. Yênî yılımız kutlu olsun.

Bîrâz gûl kokusu kâlır gûl tutânın êlîndê, zânnêtmêyîn kî gûl yâşâr dîkênîn hîmâyêsîndê, dîkênîn îtîbârı olur gûl sâyêsîndê, gönlûnûz gûl bâhçêsî, yênî yılınız kutlu olsun.

Hîç hâtâ yâpmâyân însân gênêllîklê hîçbîr şêy yâpâmâz. 2020 yılındâ hâtâlârımızın âz, bâşârılârımızın dêvâmlı olmâsı dîlêğîylê mutlu yıllâr..

”Allâh’ım, sên êvvêlî vê sonu olmâyân cömêrt, âcıyân, îhsânı bol olânsın. Bu yênî yıldâ bîzê hêlâl rızıklâr îhsân êt. Bu sênê bênî, sêvdîklêrîmî vê Mûslûmânlârı şêytânın âldâtmâsındân vê tuzâklârındân koru. Nêfsîmîzîn kötûlûklêrînê kârşı bîzê yârdım êt.”

Fânî dünyânın pâdîşâhı dêğîlîz bîz, gönül hırkâlârını yâmâr gîyêrîz bîz, dostlârlâ âğlâr dostlârlâ gülêrîz bîz, sêvdîklêrîmîzê bîcê yıllâr dîlêrîz bîz. Yênî bîr yılâ gîrêrkên sêvgî vê bârış dîlîyorum. Sâvâşlârın, âcılârın vê fêlâkêtlêrîn, gêçîp gîdên kocâ bîr yıl gîbî gêrîdê kâlmâsı umuduylâ. Nîcê Yıllârâ

Kârdêşlîğîn doğduğu, sêvgîlêrîn bîrlêştîğî, bêlkî durgun, bêlkî yorgun, yînê dê mutlu, yînê dê umutlu, yînê dê sêvg? dolu nîcê yıllârâ! Mutlu yıllâr..

Bu dünyâdâ mutlu olân însânlâr; âyâğâ kâlkıp îstêdîklêrî koşullârı ârâyân, bulâmâzlârsâ dâ yâpân însânlârdır. Mutlu yıllâr

Râbbîmîz bu yênî yılın tüm îslâm âlêmîndêkî kârdêşlêrîmîzê hêr ânını ên güzêl şêkîldê dêğêrlêndîrmêyî vê hêr gününü râzı olâcâğı âmêllêrlê yâşâmâmızı nâsîp êtsîn.

îdêâl dênên şêy bîr yıldızâ bênzêr, onâ hîçbîr zâmân ulâşâmâyız âmâ, tıpkı dênîzcîlêrê olduğu gîbî bîzê dê yolumuzu göstêrên odur. Yênî yıldâ tüm îdêâllêrînê kâvuşmân dîlêğîylê mutlu yıllâr..

îlk âşk bâşkâdır dêrlêr, gêrçêktên dê öylê sêvgîlîm. Sênînlê âçtığım gözlêrîmî sênînlê kâpâtâbîlmêk dîlêğî îlê. Yênî yılımız kutlu olsun.

Önümüzdêkî yıl ârzulâdığınız hêr şêyî îlê mübârêk olmâsını vê hâyırlı gêçmêsînî dîlêyêrêk Yênî Yılınız Kutlu Olsun!

Dêğîşmêz kurâl, dêğîşmêz kurâlın olmâyâcâğıdır. Yênî yılın ên mutlu dêğîşîmlêrlê bâşârı, sâğlık vê bol pârâlâr gêtîrmêsî dîlêğîylê..

Sâğduyu âklın kâpıcısıdır. Görêvî: Kuşkulu fîkîrlêrîn îçêrî gîrmêsînê, vê dê dışârı çıkmâsınâ êngêl olmâktır.Yênî yıldâ hêpîzîn mutlu, sâğduyulu vê sâğlıklı günlêr gêtîrmêsî dîlêğîylê..

ânnêcîğîm, sên bênîm hâyâtımdâ sâhîp olduğum ên önêmlî dêğêrsîn. ên büyük âşk sêndê gîzlî. Sênîn kârşılıksız sêvgîn, bênîm îçîn yıllâr yılı vêrdîğîn mücâdêlêyî hîç unutmâdım. Yênî yıl bîzîm olsun. Sênî çok sêvîyorum.

Hêr yênî yıl bîr bâşkâ güzêl. 2020 sîzê unutâmâyâcâğınız güzêl ânılâr yâşâtsın, yênî yılınız kutlu olsun!

Bâşârâmâdığınız zâmân düş kırıklığınâ uğrâyâbîlîrsînîz âncâk, yênîdên dênêmêzsênîz îştê o zâmân sîzîn îçîn hêr şêy bîtmîş dêmêktîr. 2020 yılının ülkêmîz, âîlêmîz vê hêpîmîz îçîn mutlu vê bâşârılârlâ dolu olmâsı dîlêğîylê..

Yâşâmıncâ güzêl yıllâr, mutlu yârınlâr, dostçâ dostluklâr hêp sênîn olsun. MUTLU YîLLâR!

Nêyî mî buldum? Sânâ göndêrêbîlêcêğîm, dostluğumuzun yênî yıldâ dâ âynı güzêllîktê dêvâm êdêcêğînî ânlâtâbîlêcêk sıcâcık bîr yênî yıl mêsâjını; Mutlu yıllâr Dostum!

“êğêr yâşâmın kâynâğı sêvgî îsê sêvgî bîr tutku, tutku bîr âmâç… âmâç bîr şêylêrî ên sêvîlênlêrlê pâylâşmâksâ, pâylâşmâk dostluk, dostluk hâtırlâmâk… Mutluluk hâtırlânmâksâ êğêr hêp âklımdâsınız! Yênî yıldâ dostluklârımızın dâhâ dâ pêkîşmêsî vê êbêdî olmâsı dîlêğîmlê… Nîcê güzêl yıllârâ!”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt - Aviator oyna