Söyleşirken Cebrail ile Kelam Sözleri

Söyleşirken Cebrâil île kelâm
Geldi Refref önüne verdi selâm

Aldı ol şâh-ı cihâm ol zamân
Sidre’ye gitti ve götürdü hemân

Bir fezâ oldu o demde rûnümâ
Ne mekân var anda ne arz-u semâ

Kim, ne hâlidir, ne mâlî, ol mahal
Akl-ü fikr-etmez o hâlî fehm-ü hâl

Ref olup ol şâha yetmiş bin hicâb
Nûr-ı tevhîd açdı vechinden nikâb

Her birisinden geçerken îlerû
Emr-olundu Yâ Muhammed gel berû

Çünki kamûsun görüp geçti öte
Vardı îrişdi ol Ulû Hazrete

Şeş cihetden ol münezzeh
Zülcelâl Bî kemû-keyf âna göserdi Cemâl

Zaten ol sultân-ı mâzâğal basar
Eylemişdi Hakk’a tahsîs-i nazar

Âşikâre gördü Rabbül-İzzetî
Âhiretde öyle görür ümmetî

Bî hurûf-ü lâfz-u savtsol pâdişâh
Mustafâ’ya söyledi bî iştibâh

Dedi kim matlûb-ü maksûdün benem
Sevdiği cân-ile mâbûdün benem

Gece gündüz durmayub istediğin
Nola kim görsem cemâlin dediğin

Gel habfbim sâna Müştâk olmuşam
Cümle halkı sâna bende kılmışam

Ne murâdın vâr>-ise kîlam revâ
Eyleyem bir derde bin türlü devâ

Mustafâ dedi eyâ Rabb-î Rahîm
Vey hatâ pûş-ü atâsı çok kerîm

Ol zaîf ümmetlerim hâlî nola
Hazretine nîce anlar yol bula

Gece gündüz işleri isyân kamû
Korkanm ki yerleri ola tamû

Mü’min olanların çoktur cefâsı
Âhirette olur zeuk-ü safâsı

On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı
İsmi güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen
Kürsü’nün üstünde cevlân eyleyen

Mi’râcında ümmetini dileyen
Adı güzel kendi güzel M uhammed

Yâ İlâhî hazretinden hâcetim
Bûdurur kim ola makbûl ümmetim

Hakk Teâlâ’dan erişdi bir nida
Yâ Muhammed ben sanâ kıldım atâ

Ümmetini sâna verdim ey habıb
Cennetimi anlara kıldım nasîb

Yâ habîbim nedir-ol kim diledin
Bir avuç toprağa minnet meyledin

Ben sanâ Müştâk olunca ey şerif
Senin olmaz mî dü-âlem ey lâtif

Zâtıma mir’âdedindim zâtini
Bîle yazdım âdım-lle âdini

Hem dedi kim Yâ Muhammed ben seni
Bîlûrem görmeğe doymazsın benî

Avdet-edûp da’vet-et kullanmı
Tâ gelûben göreler dîdânmı

Sen ki mi’râcveyleyûb-etdin niyâz
Ümmetin miracını kıldım namaz

Önceki İçerikSohbete Başlarken Unutulmaması Dua
Sonraki İçerikAdemdedir Emanet Ondadır İlmü Hikmet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here