Allahın İsimleri Doksandokuz (99) Esmaül Hüsnası

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Esmaül hüsna Allah’ın isimleri ve anlamları hakkında ne kadar bir bilgiye sahipsiniz.  Biliyorsunuz ki Allahın 99 ismi hakkında şöyle bir hadisi şerfa vardır. Ebu Hüreyre(r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Gerçekten Allah’ın 99 ismi vardır-yüzden bir eksik- Kim onu sayarsa cennete girer.”

Esmâ-i Hüsnâ’yı yani Allah’ın 99 güzel ismini kısa kısa anlatmaya, açıklamaya çalıştık. Bu kısa izahat şüphesiz tam ve kâmil bir açıklama değildir. Ancak Allah’ın güzel isimlerinin mânasını öğrenmek isteyenlere az da olsa bu hususta bilgi vermektedir. Zaten her kötülük Allah’ı bilmemek, O’nun sıfatlarını anlamamaktan ileri gelir. İmanın birinci şartı da Allah’a iman etmek değil midir? İnsan, bilmediğine inanmaz, inanmayan da Müslüman değildir. İman için önce Allah’ı bilmek lâzımdır. Bu kısa izahatımız işte böyle mühim bir ihtiyacı karşılamak niyeti ile kaleme alınmış bulunmaktadır. İşte Allah’ın güzel isimleri ve Esmaül Hüsna ilahisi, Esmaül Hüsna anlamları ve Esmaül Hüsna Allah’ın sırasıyla video’su...

ALLAH : Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. Yani O’nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.

ER RAHMÂN: Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden (Esirgeyen, bütün canlılara nimet veren) anlamına gelir.

ER RAHİM: Çok merhamet eden, büyük nimetler veren yani Bağışlayıcı ve merhamet edici anlamına gelir.

EL MELİK: Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı yani Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı manasına gelir.

EL KUDDÛS: Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz, yani Her türlü eksiklikten münezzeh, pek temiz anlamına gelir.

ES SELAM: Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren yani Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan anlamına gelir.

EL MÜ”MİN: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan yani Güven veren, vaadine güvenilen. Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan. Ahirette müminleri azabtan emin kılan. Peygamberleri mücizelerle tasdik eden. Gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden anlamına gelir.

EL MÜHEYMİN: Gözeten ve Koruyan yani Gözetici ve koruyucu anlamına gelir.

EL AZÎZ: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip yani İzzet, azamet sahibi; her işte galip anlamına gelir.

EL CEBBÂR: Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan yani Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan anlamına gelir.

EL MÜTEKEBBİR: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren yani En büyük ve en yüce olan, büyüklüğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren anlamına gelir.

EL HÂLIK : Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden yani yaratıcı anlamına gelir.

EL BÂRİ” : Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan yani Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan anlamına gelir.

EL MUSAVVİR : Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren yani herşeye şekil ve suret veren anlamına gelir.

EL ĞAFFÂR : Mağrifeti pek çok yani Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan anlamına gelir.

EL KAHHÂR : Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan yani İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen anlamına gelir.

EL VEHHÂB : Her türlü nimeti devamlı bağışlayan yani Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi anlamına gelir.

ER REZZÂK : Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden yani Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren anlamına gelir.

EL FETTÂH : Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran yani Hayır kapılarını açan, hüküm veren anlamına gelir.

EL ALÎM : Her şeyi çok iyi bilen yani hakkıyla herşeyi bilen anlamına gelir.

EL KÂBID : Sıkan, Daraltan yani Ruhları kabzeden, canalan, sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren anlamına gelir.

EL BÂSIT : Açan, Genişleten yani Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren anlamına gelir.

EL HÂFIZ : Yukardan aşağıya indiren alçaltan yani Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir.

ER RÂFİ” : Yukarı kaldıran, yükselten yani Dereceleri yükseltici, rızkı yükseltici anlamına gelir.

EL MUİZZ : İzzet veren, ağırlayan yani yükselten anlamına gelir.

EL MUZİLL : Zelil eden, alçaltan yani zillet veren, hor ve hâkir eden anlamına gelir.

ES SEMî” : Herşeyi iyi işiten yani Herşeyi layıkıyla duyan anlamına gelir.

EL BASÎR : Her şeyi iyi gören yani çok iyi gören anlamına gelir.

EL HAKEM : Hükmeden, hakkı yerine getiren yani Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren anlamına gelir.

EL ADL : Çok Adaletli yani mutlak adil anlamına gelir.

EL LATÎF : En ince işlerin bütün İnceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran yani Sonsuz lütuf ve kerem sahibi anlamına gelir.

EL HABİR : Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar yani Herşeyden haberdar olan anlamına gelir.

EL HALÎM : Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren yani Yumuşak huyluluk sahibi anlamına gelir.

EL AZİM : Çok Azametli yani Sonsuz azametli, en büyük ve ulu anlamına gelir.

EL GÂFÛR : Affı ve mağfireti pek çok yani Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan anlamına gelir.

EŞ ŞEKÛR : Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren yani Yapılan görevlere karşı bol karşılık veren anlamına gelir.

EL ALİYY : Pek yüce, Pek yüksek yani En üstün ve en yüksek anlamına gelir.

EL KEBÎR : En büyük, pek büyük yani Mutlak büyük anlamına gelir.

EL HAFÎYZU : Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan yani Koruyucu ve muhafaza edici anlamına gelir.

EL MUKÎT : Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren yani Gıda veren, bakıp koruyan anlamına gelir.

EL HASÎB : Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen yani Yaratılan varlıkların hesabını yapan ve bilen anlamına gelir.

EL CELÎL : Celalet ve Ululuk sahibi yani Ululuk, azamet ve büyüklük sahibi anlamına gelir.

EL KERÎM : Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol yani Çok cömert, hudutsuz ikram sahibi anlamına gelir.

ER RAKÎB : Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden yani Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen anlamına gelir.

EL MÜCÎB : Kendisine dua edenlerin isteklerini veren yani Duaları kabul eden anlamına gelir.

EL VÂSİU : İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr yani İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız, geniş olan anlamına gelir.

EL HAKÎM : Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli yani Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan anlamına gelir.

EL VEDÛD : Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan yani Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden anlamına gelir.

EL MECÎD : Şanı büyük ve yüksek yani Şanı büyük ve yüksek, ikramı çok, yüce anlamına gelir.

EL BÂ’IS : Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran yani Öldükten sonra dirilten anlamına gelir.

EŞ ŞEHÎD : Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır yani Her şeyi anında gören, her şeye şahit olan anlamına gelir.

EL HAKK : Varlığı hiç değişmeden duran yani Doğruluğu asla değişmeyen anlamına gelir.

EL VEKÎL : Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran yani Her şeye vekil anlamına geliyor.

EL KAVİYY : Pek Güçlü yani Her şeye gücü yeten, kudretli olan anlamına gelir.

EL METÎN : Çok Sağlam yani çok kuvvettli anlamına gelir.

EL VELİYY : Sevdiği kullarının dostu yani Mü’minlere dost, yardım eden, destek veren anlamına gelir.

EL HAMÎD : Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen yani Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan, öven anlamına gelir.

EL MUHSÎ : Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen yani Her şeyin sayısını, teferruatıyla bilen anlamına gelir.

EL MÜBDİÜ : Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan yani Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden anlamına gelir.

EL MUÎD : Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan yani Öldükten sonra tekrar dirilten anlamına gelir.

EL MUHYÎ : Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren yani Hayat veren, dirilten anlamına gelir.

EL MUMÎT : Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan yani Öldüren, ölümü yaratan anlamına gelir.

EL HAYY : Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten yani Her zaman diri anlamına gelir.

EL KAYYÛM : Gökleri ve yeri, herşeyi tutan yani Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren anlamına gelir.

EL VÂCİD : İstediğini istediği anda bulan yani İstediği an arzu ettiğini bulan anlamına gelir.

EL MÂCİD : Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok yani Şanlı, namlı anlamına gelir.

EL VAHİD : TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan yani Bir olan, zat ve sıfatlarında ve isimlerinde ortağı bulunmayan anlamına gelir.

ES SAMED : İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci yani Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer anlamına gelir.

EL KÂDİR : İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten yani Kudreti herşeye ulaşan anlamına gelir.

EL MUKTEDİR : uvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan yani İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan anlamına gelir.

EL MUKADDİM : İstediğini ileri geçiren, öne alan yani Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren anlamına gelir.

EL MÜAHHİR : İstediğini geri koyan, arkaya bırakan yani Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen anlamına gelir.

EL EVVEL : İlk yani Herşeyin ilki olan anlamına gelir.

EL ÂHİR : Son yani Sonu olmayan anlamına gelir.

EZ ZÂHİR : Herşeyde görünen aşikar yani Görünen, varlığı aşikar olan anlamına gelir.

EL MÜTEÂLÎ : Noksanlıklardan Münezzeh yani Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce anlamına gelir.

EL BÂTIN : Herşeyden gizli yani Gizli bulunan anlamına gelir.

EL VÂLÎ : Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden yani Bütün varlıkları idare eden anlamına gelir.

EL BERR : Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden yani Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven anlamına gelir.

ET TEVVÂB : Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan anlamına gelir.

EL MÜNTEKİM : Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran yani İntikam alan anlamına gelir.

EL AFÜVV : Çok affeden yani Affeden, bağışlayan anlamına gelir.

ER RAÛF : Çok lütüfkar Çok esirgeyen yani Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan anlamına gelir.

MÂLİKÜL MÜLK : Mülkün ebedi sahibi anlamına gelir.

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM : Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi yani Ululuk ve ikram sahibi anlamına gelir.

EL MUKSİT : Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan yani Adaletle hükmeden anlamına gelir.

EL CÂMİ” : İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan anlamına gelir.

EL ĞANİYY: Çok zengin ve herşeyden müstağni yani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelir.

EL MUĞNİ : Dilediğini zengin kılan, zengin eden anlamına gelir.

EL MÂNİ”: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen yani Dilediğini engelleyen anlamına gelir.

Ed DÂRR : Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan yani Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan anlamına gelir.

EN NÂFİ” : Faydalı şeyleri yaratan yani İstediğine fayda sağlayan, O’nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen anlamına gelir.

EN NÛR : Yol gösteren, aydınlatan yani Alemleri nurlandıran, aydınlatan anlamına gelir.

EL HÂDÎ : Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren yani İstediğini hidayete erdiren anlamına gelir.

EL BEDî” : Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden yani Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan. Örneksiz, maddesiz yaratan. Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan anlamına gelir.

EL BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan anlamına gelir.

EL VÂRİS : Hakiki malik sahibi olan yani Bütün servetlerin gerçek sahibi anlamına gelir.

ER RAŞÎD : Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran yani Doğru yolu gösteren anlamına gelir.

ES SABÛR : Çok sabırlı yani sabreden, cezayı erteleyen anlamına gelir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort eskisehir - mersin eskort - ip stresser -

nightmarestresser.net

-
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - mobil ödeme bozdurma - Kiralık bahis sitesi - vbet giriş