Kudüsün Önemi ve Fazileti

Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah’ın ismiyle.
Öncelikle şunu bilmeliyiz ki ; Dünyanın en kadim kentlerinden biri olan Kudüs, Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs Sahra’nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs’te yer alıyor. Mescid-i Aksa davası, sadece Filistinli Müslümanlara emanet edilmemiştir. Biliyorsunuz ki Kudüs, İslâm’da özel bir yere ve kudsiyete sahiptir. Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Peki Kudüs neden önemli bir şehirdir? Kudüs müslümanlar yahudiler, hristiyanlar, için neden önemli bunlara kısaca deyineceğiz inşaallah. Târihi çok eskilere dayanan Kudüs şehri, târih boyunca pekçok işgâl ve yağmaya uğradı.  Kudüs tarihi çok eski dönemlere dayanıyor. Mescid-i Aksa, inşaasına Hz. Davud (as) zamanında başlanmış ve Hz. Süleyman (as) zamanında tamamlanmış kutsal bir mekândır; Hz. Peygamber (as)‘in İsra ve Mirac olayının gerçekleştiği yerdir. Allah’u Teâlâ’nın ve O’nun elçisi Hz. Muhammed (as)’ın övgüsüne mazhar olmuş bir Mescid’dir.

Bu şehir târih kitaplarında İlyâ adıyla da zikredilir. Ayrıca Mescid-i Aksa diğer adıyla “Beytü’l Makdis“ , Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan Harem Mescitlerinin üçüncüsüdür. Mescid-i Aksâ; mü’minlerin Kâbe-i Muazzama’dan önceki kıblesi, haremi ve öz yurdudur. Yeryüzünün en faziletli mekânları camiler, camilerin de en faziletlileri Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa’dır. Mescid- i Aksa Filistin toprakları içerisinde ve Kudüs şehrinde bulunmaktadır. Bütün mescit ve ma’bedlerden üstün olduklarında hiç şüphe olmayan üç mescidin fazilet açısından kendi aralarındaki sıralama hadis-i şerifte gösterilmiştir.

Mescidi Aksa mukaddes toprakların kalbi sayılan bir yerdir. Müslümanlar hicretten on altı ay sonraya kadar Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kıldılar. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem mîrâca buradan yükseldi. İslam’ın Mekke’de ilk tebliğ edildiği günlerde bu dinin en önemli ibadetlerinden biri olan namazın Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılınması İslam’ın ilk kıblesinin bulunduğu Kudüs şehrinin önemini açıkça gösterir. İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapıtaşları burada bulunmaktadır. İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için, Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud’un ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı kılmıştır. Tabi şunu söylemek lazımdır. Kudüs Yahudilerin değil, Hz. Âdem’den bu yana gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasıdır. Bu miras nesilden nesile Allah’a itaat eden salih kullara devredilmiş ve onlar buna sahip çıkmıştır.

Yüce Allah (cc) Kur’anı-ı Kerimde “Mescid-i Aksa” dan adıyla bahsetmekte ve bu Mescidin etrafının da mübarek kılındığını bildirmektedir. “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” İsra suresi. 1

Kudüs mü’minlere, Benî İsrâil’e tebliğde bulunmuş olan peygamberlerin ve onların tebliğini tasdik eden, Hazreti Muhammed Mustafa’nın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mirası, bölgenin fethi ve izzetinin, şerefinin muhafazası konusunda büyük hizmetleri geçen Hazreti Ömer, Selahâddîn-i Eyyûbî ve Sultan 2. Abdülhamid Hân gibi İslâm büyüklerinin emanetidir.

İsra ve Miraç olayı, yeryüzündeki bütün Müslümanların boynuna Mescid_i Aksa emanetini yüklemiştir. Onu ihmal etmek, onu korumamak, Allah’ın dinini ihmal etmek demektir. Yüce Allah bunu bütün Müslümanlardan soracaktır. Mescid-i Aksa, bir mescittir. Ancak yeryüzündeki herhangi bir mescit gibi değildir. Onun farklı konumu ve özelliği vardır. Yukarıda zikretmeğe çalıştığımız ayetler ve hadisler onu önemini bizlere anlatmaktadır. Bundan dolayıdır ki Mescid-i Aksa bütün Müslümanların kutsal mescididir. Bugün her Müslüman’a düşen görev Mescid-i Aksa’nın değerini bilmek, sevgi bağıyla ona bağlanmaktır. Onun dokunulmazlığını ve şerefini korumaktır. Ona destek olma uğruna maddi ve manevi bütün fedakârlığı yapmaktır.

Bu emanete sahip çıkmak ve onu korumak, Filistinli Müslümanların olduğu kadar, diğer coğrafyalarda yaşayan Müslümanların da görevidir. Bu konuda duyarlılık göstermek mü’min şuûrunun bir lüzûmudur. Kutsal mekânlar, salih kulların sahipliğinde kutsallıklarına paralel olarak korunurlar. Temennimiz, İslam dünyasındaki uyanış ve direniş hareketlerinin güç kazanması, bu kutsal mekânların tekrar Allah’ın kendilerinden razı olduğu salih kulların eline geçmesidir.

Medine’de Mescid-i Nebevi’de, Mekke’de Mescid-i Haram’da ve Kudüsteki Mescid-i Aksa’da kılınan namazların sevap ve Faziletlerini şöyle hesaplayabiliriz.

Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre cemaatle kılmanın bir namaz, tek başına kılınan bir namaza göre 27 derece daha faziletlidir. Tek başına kıldık 1 namaz sevabı, cemaatle kıldık 27 namaz sevabı, bu namazı Mescid-i nebevi’de cemaatle kılarsak 27 çarpı 1000 eşittir 27 bin namaz sevabı. Bunu bir günlük 5 vakit olarak hesap edersek 135 bin namaz sevabı, bunu da 8 günlük kırk vakit kılacak şekilde hesap edersek; 1.080.000 (Bir milyon seksenbin) namaz sevabına denk gelir. Bu da yaklaşık olarak 500 senelik tek başına kılınan namazların sevabına denk gelir.

Mescid-i Haramda cemaatle kılınan bir vakit namazı ise 27 çarpı 100 bin eşittir 2 milyon yetmiş bin namaz sevabına denktir. Mescid-i Aksa’da ise 1 vakit cemaatle kılınan namazın sevabı 27 çarpı 500 eşittir 13.500 namazın sevabına denktir.

Hadis-i şeriflerde Mescid-i Aksa’nın önemi ve fazileti:
1- Peygamber (sav) Efendimiz, Hz. Süleyman’ın üç dileği olduğunu söyleyerek şöyle buyurmaktadır: “Davut oğlu Süleyman (as), Beytu’l-Makdis’i inşa edince Yüce Allah’tan üç şey istedi: Birincisi doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki, bu kendisine verildi. İkincisi kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, “bu mescide sadece namaz kılma düşüncesi ile gelen bir kimseyi annesinden doğmuş gibi günahsız olarak oradan çıkarmasını” Allah’tan niyaz etti.” Başka bir rivayette yer alan ayrıntıya göre, Resulullah (sav): “Süleyman’ın ilk iki dileği gerçekleşmiştir. Üçüncüsünün de kendisine verilmiş olmasını umarım.” Dediği rivayet edilmektedir. İbn Mace, İkamet, 196. Nesai, Mesacit, 6. Hadislerle İslam, D.İ.Bşk. c.6.s 85.

Bu hadis-i şeriften öğrendiğimize göre, Mescid-i Aksa’ya ibadet niyetiyle namaz kılmak için gitmek, günahlara kefarettir, kişinin bağışlanmasına neden olur.

2- Peygamber (sav) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “ Yolculuk ancak şu üç Mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu Mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya”. Müslim, Hac, 15/ 415,511.512. Buhari, Mescid-i Mekke,1. Savm 67, Ebu Davut, Menasik 94; Tirmizi, Salat 126; Nesai, Mesacit,10.

Bu gün İslam âlemi, “ibadet için yolculuk yapmaya değer” diye belirtilen Mescid-i Aksa’yı rahat bir şekilde ziyaret edememekte ve içerisinde Cuma namazı kılamamaktadır. İsrail askerleri dün Cuma namazında 35 yaşın altındaki gençlerin namaz kılmalarına izin vermemiştir. Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ziyaretine açık tutulması için mukaddes Kudüs şehrini kurtarmak hepimizin dini bir görevidir. Allah Kudüs ‘ün kurtulduğu günü görmeyi bizlere nasip eylesin.

3- Ebu Zer (ra) diyor ki, “Resulullah (sav) Efendimize; “yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum, “ Mescid-i Haram” diye cevap buyurdu. “Sonra hangisi?” diye sordum, “Mescid-i Aksa” diye cevap buyurdu. Ben, “ İkisi arasındaki süre ne kadardır?” diye sordum. Şöyle buyurdular: “Kırk yıl” sonra da Peygamber (sav), “ Ey Ebu Zer! Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl. Namazın fazileti, vaktinde kılınmasındadır,” buyurdu.” Buhari, Enbiya, 60/40; Müslim, Mesacid, 1-2; İbn Mace, Mesacid, 4/7.

4- Peygamber (sav) Efendimiz Mescid-i Aksa’da kılınan namazların, Mescid- Haram ve Mescid-i Nebevi hariç, diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha fazla sevap ve faziletli olduğunu şöyle ifade etmektedir: “Bir adamın kendi evinde kıldığı namaza bir namaz sevabı verilir. Oturduğu beldenin sakinlerinin devam ettikleri camide kıldığı namaz yirmi beş kat sevap verilir. Cuma namazının kılındığı camide kıldığı namaza beş yüz kat sevap verilir. Mescid-i Aksa’da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Benim Mescidimde kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Mescid-i Haram’da kıldığı namaza ise yüz bin kat sevap verilir.” İbn Mace, İkametu’s-Selah, 5/ 198. Ahmet b.Hanbel,2/ 16, 68.

5- Peygamber (sav) Efendimize azatlısı Hz. Meymune (ra): “Ey Allah’ın Resulü! Bize Mescid-i Aksa hakkında hükmün ne olduğunu bildirir misiniz?” diye sorar: Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdular: “Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın.” Hadisin ravisi dedi ki, “O zaman orası Müslüman olmayanların hâkimiyeti altındaydı”. Peygamber (sav) Efendimiz sözlerine şöyle devam etti: “Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” Ebu Davut, K. Salat,14.

6- Resûl-i Ekrem’in Mi’rac gecesinde Mescid-i Aksâ’ya uğradığı ve burada içlerinde İbrahim (as), Musa (as) ve İsa (as) ın da bulunduğu peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığı ve sonra semaya yükseltildiği anlaşılmaktadır. (Müslim, “Îmân”, 259; İbn Hişâm, II, 37-38).

7-
Ümmü Seleme (ra) den, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdular :” Kim umre yapmak için ihrama Beyt-i Makdis’den başlarsa günahları bağışlanır.” Bunun üzerine annem de Beyt-i Makdis’den itibaren ihrama girdi.” İbn Mace, Terğib, c.3/ s.5.

8- Ebu Davut ve Beyhaki’nin rivayetlerinde ise, Ümmü Seleme (ra) Resulullah (sav) in : “ Kim hac ve umre yapmak üzere Mescid-i Aksa’dan ihrama girerse geçmiş ve gelecek günahlarıbağışlanır ve mutlaka cennete girer” buyurduğunu işittim.” Dedi. Et-Terğib c. 3/ s.6.

9- Filistin topraklarının mübarek kılındığına dair de şu hadis-i şerif bulunmaktadır: Bu hadiste şöyle buyurulur: “Allah, Ariş ile Fırat arasını mübarek bereketli kılmış ve özellikle Filistin’i mukaddes kılmıştır.” Müslim, İman, 282.

Yüce Allah Müslümanlara birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eylesin.

Önceki İçerikKur’anı Kerim’de Domuz ile ilgili Ayetler
Sonraki İçerikCuma Hutbesi 18 Mayıs 2018

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here