Nikah Duası Arapça Metni ve Anlamı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Nikah duası nasıldır? Nikâh akdi eşlerin veya temsilcilerinin serbest iradesiyle oluşur. O yüzden Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır.

Nikâh, evlilik bazı şartlar taşıdığından dolayı bu meseleyi bir bütün olarak âlimler ve din görevlileri bilmektedir. Ve öteden beri nikâh akdini âlimler ve imamlar yapmaktadır. Bunun için nikâhın halk dilindeki adı “imam nikâhı” şeklinde söylenir olmuştur.

Aslında bu işlem imamlık, hocalık işi değildir. Her Müslüman nasıl ibadetlerini önceden öğrenerek yapıyorsa, nikâhı ve nikâhın şartlarını ve sorumluluklarını araştırıp öğrendikten sonra bu hazırlığa girecek, şahitler huzurunda taraflar birbirlerini karı-koca kabul ederek nikâhlarını kıyacaklardır. Yani cemaatle namazda olduğu gibi, nikâhta mutlaka imam bulunacak diye bir şart yoktur. Şartları bellidir ve ona göre akit yapılır.

Evlilik konusunda pek çok hadis-i şerifler nakledilmiştir: Allah elçisi, gençlere hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır” (Buhârî, Savm,10, Nikâh, II, III; Müslim, Nikâh,I, III; Ebû Dâvud, I; Tirmizî, Nikâh, I; Nesâî, Sıyâm, 43, Nikâh, III; İbn Mâce, Nikâh, I; Dârimî, Nikâh, II; Ahmed b. Hanbel, I, 378; 424, 425).

Mukaddes dinimize göre nikâh şöyle kıyılır:
Nikâhı kıyacak olan kimse, nikâh kıyarken unutmamak için bir kâğıda, evlenecek olan kız ve erkeğin ve bunların babalarının adlan ile şahitlerin adlarını yazar. İki taraf arasında konuşulan nikâh akdi yani, mihir de kaydedilir. Nikâh yapılacak kız ve oğlan kendileri gelirlerse ne alâ-, eğer gelmezlerse, gelmeyenin yerine bir vekil gelir. Vekil olan şahıs bu vekâleti 2 şahidin huzurunda alması lâzımdır. Bu şahidler, 2 erkek veya 2 kadın bir erkek olmalıdır. Bu takdirde, kâğıda vekillerin isimleri de yazılır. Bunlar hazır olduktan sonra sıra nikâh yapılmasına gelir. Ancak, nikâh için 2 erkek veya 1 erkek, 2 kadın şahit bulunacaktır.

Nikâhı yapılacak kız ve oğlan kendileri gelmişse, kız sağa, oğlan sol tarafa oturtturulur. Kendileri yok da vekilleri varsa, onlar bu şekilde oturtturulur. Allah’ın sıfâtı zâtiye ve sübûtiyesi, bunların kısa izahı yapılır. Bunların cümlesine hepimiz iman ettik denilir.

Bütün bunlar tamam olunca aşağıdaki giriş okunur:

TÜRKÇE OKUNUŞU :
Elhamdü lillâhi’l-lezî zevvece’l-ervâha bi’l-eşbâhı ve ehalle’n-ni-kâhâ ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedini’l-lezî beyyene’l-harâme ve’l-mübâh. Ve alâ âlihî ve ashâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-salâhı ve’l-felâh. Eûzü billahi mine’şşeytânirracim. Bismillâhirrahrnâııirrahim. Ve enkıhu’l-eyâmâ minküm ve’s-sâlihîne min ıbâdiküm vc imâiküm in yekûnû fukarâe yuğnihi’mu’l-lâhü min fadlihî. Vallâhü vâsiun alim. Sadeka’l-lâhü’l-azîm. Kaale resûlullâh sallallâhü Teâlâ aleyhi ve sellem. Ennikâhu sünneti fenten rağibe an sünneti feleyse minnî. Sadeka resûlu’llâh.

TÜRKÇE ANLAMI :
Allah’a hamd olsutı ki, ruhları cesedlerle birleştirdi. Nikâhı helâl, zinayı haram kıldı. Saiât ve selâm Resûlümüz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) olsun ki, haram ve mübahı beyan etti. Salât ve selâm Peygamberimizin ehline ve ashâbma olsun ki, onlar salât ve fe-îâha (kurtuluşa) ermiş kimselerdir. Recm olunmuş şeytandan Allah’a (c.c.) sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki: «Bir de içinizden bekarlan ve kölelerinizle câriyelerinizden sâlihleri (evlenme durumunda olanları) evlendirin. Eğer fukara iseler, Allah onlara fazlından nzık ihtiyaçlarını giderir. Allah’ın ihsanı geniştir, Alîm’dir Her şeyi hikmeti üzere bilerek verir.» Sadeka’Mâhü’l-azîm. (Kur’ân-ı Kerîm ve MeâM Âlîsi)

Peygamberimiz de buyuruyorlar ki: «Nikâh benim sünnetimdir, kim benim sünnetimden uzak olursa benden değildir.» Sadeka Resûlullah.

Bu başlangıç okunduktan sonra, nikâh yapacak şahıs, herkesin ellerini diz üzerine koyup hareket ettirmemelerini tenbih eder ve şöyle der:

Ayşe hanım! Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, Imam-ı A’zam Efendimiz’in içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadeUeri ve (meselâ) 2 milyon lira mihr-i müeccel ve yine aranızda kararlaştırmış oldugunuz mihr-i muaccel ile kendinizi, nefsinizi Ahmed oğlu Hasan’a helâllığa, zevceliğe verdiniz mi? Kız: Evet, verdim, deyince, söylediklerini iki defa daha tekrarlar ve kızdan yine «evet verdim» cevabını alır.

(Eğer kız yok da vekili varsa, ona, şu şartlarla vekili bulunduğun falan kızı fülâneyi, falan oğlu falana verdin mi? diye sorup, üç defa «verdim» cevabım alır.)

Bundan sonra erkeğe dönerek, Haşan Efendi! Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, İmam ı A’zam Efendimizin içtihadı, şahitlerin şehâdeti ve şu kadar mihr-i müeccel ve şöyle mihr-i muaccel ile Osman kızı Ayşe’yi hanımlığa, helâllığa aldın mı? diye sorup, üç defa «aldım» cevabını alır.

(Eğer erkeğin vekili varsa aynı şeyleri ona sorup, şu şartlarla, falan kızı fülâneyi, falan oğlu falana aldın mı? diye üç defa sorup, üç defa «aldım» cevabını alır.)

Ben de Allah’ın emri, Peygamber’in kavli ve İmam-ı A’zam Hz.nin içtihadı ve şahitlerin şehadeti ile nikâhınızı kıydım deyip şu nikâh duasını okur:

TÜRKÇE OKUNUŞU :
Allâhümmec’al hâze’l-akde meymûnen mübâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten vc mahabbetcn vc karârâ, velâ lec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadîcete‘l-kübrâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımete’z-Zehrâ, Allâmümmec â’ti lehümâ evlâden sâlihan ve rizkan vâsian ve umren tavîlâ. Rabbenâ hep lenâ min ezvâçinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhire-ti haseneten ve kına azâbennâr.

TÜRKÇE ANLAMI :
Allah’ım, bu akdi (nikâhı) uğurlu ve mübârek eyle. Aralarında kaynaşma, sevgi ve devamlılık yarat; aralarında nefret, fitne ve birbirlerinden uzaklaşma nasip eyleme. Allah’ım, Adem aleyhisse-lâm ile Havvâ validemizi, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) ile Hatice vâlidemizi ve Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma’yı (r. anhâ) kaynaştırdığın gibi bunların aralarında da kaynaşma (ve anlaşma) ver.

Allah’ım, onlara sâlih evlât, geniş rızık ve uzun ömür ihsan eyle.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâçinâ ve zürriyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ.

Ey Rabbimiz, dünyada da. âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru.»

Âdem aleyhisselâm ile Havvâ vâlidemizin nikâhlarını Cebrâii aleyhisselâm yaptı. İsrafil ve Mıkâil (a.s.) da şahid oldular.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt