Kalbimden Söyledim Estagfirullah

Gel ey Dâ’i hemen başla düâya, elin aç bârgâb-i kibriyâya.

Nice zemânlann âh boşuna geçdi, yapdıklarm hep maziye karışdı.

Şimdiden sonra insâfa gel bârî, tevbe et, yalvar da, afv ede Bârî.

Kalbimden söyledim (Estagfirullah), rücû’ etdim dedim (Tübtü ilallab).

Olup nâdim elim çekdim hevâdan, pâk etdim kalbimi hubb-i sivâdan.

Hevây-i nefse ve şeytâna uydum, hatâ etdim İlâhî, şimdi duydum.

İnâbet eyleyip geldim kapına, yüzüm yere sürüp durdum bâbına.

Yüzüm kara, günâhım çok, elim boş, lâfa geldikde ammâ sözlerim hoş.

Beni gören sanır ki bir Velîyim, fekat bilmez ki, bir ahmak deliyim.

Eğer bende olaydı akl-i kâmil, muhakkak olmaz idim böyle gâfil.

Temizler rahmetinin suyu İlâhî, benim gibi nice rûy-t siyâhı.

Ümmîdim kesmem hiç senden İlâhî, ki Şensin cümle mahlûkun penâhı.

Yüzüm karasına bakma İlâhî, Cehennem nârında yakma İlâhî.

Yüzüm yokdur, sözüm yokdur İlâhî, yaşım çokdur, gamım çokdur İlâhî.

Bu Beykozlu Dâ’îkapında bir aç, fakirim, bı-kesem gufrâna muhtâc.

A tâ eyle, ganîsin yâ İlâhî, ki Şensin pâdişâhlar pâdişâhı.

Beni sen yokdan var etdin yâ Rabbî, nice ni’metler lutf etdin yâ Rabbî.

Aldandım ins ve cin şeytânlarına, uyamadım Habîbinin yoluna.

ISasîb oldu şimdi bana hidâyet, gelip sığındım afvına nihâyet.

Niyâz edip, yüzüm sürmeğe geldim, merhamet için yalvarmağa geldim.

Düâma eyle yâ Rabbî icabet, hem dahî şu dileğimi kabûl et.

Kanâ at ver, tâ olmasın gözüm aç, senden gayrıyu ya Rab etme muhtâc.

Boyun eğdirme yâ Ruh bir habise, şiikr edeyim lutf unu her ne ise.

Önceki İçerikGeli Brana Haware Sed Haware Kürtçe İlahi Sözleri
Sonraki İçerikEntel Hadi Entel Hak Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here